banner
Văn bản mới
Thông tư số 06/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nưóc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nưóc
Số ký hiệu Thông tư số 06/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nưóc Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Lĩnh vực Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Thông tư Ngày ban hành 24/01/2018
Người ký Ngày hiệu lực 10/03/2018
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung