banner
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2022

15/03/2022 09:33 AM

Kính gửi: Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, được thành lập theo Quyết định số 564/QĐ-TTg ngày 10/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trường thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành Tài chính trên toàn quốc và được cấp chứng chỉ, chứng nhận với nhiều chương trình bồi dưỡng theo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính ban hành tại Quyết định số 678/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính. Bên cạnh việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp truyền thống như trước đây, căn cứ Quyết định số 418/QĐ-BTC ngày 28/3/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tuyến đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến bằng cách sử dụng phần mềm Microsoft Office 365 A1 trên Internet trong phạm vi cả nước.

Để giúp đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế toán tại các địa phương được cập nhật kiến thức và trang bị kỹ năng quản lý kinh tế, tài chính, từng bước nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ được giao và hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch kế toán viên, kế toán viên chính theo Quy định tại thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính như sau:

1. Chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên

1.1. Chương trình đào tạo: Thực hiện theo chương trình đào tạo được ban hành tại Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1.2. Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.

1.3. Hình thức học: Trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp tập trung.

1.4. Học phí: 4.500.000 đồng/học viên (Học phí đã bao gồm tài liệu được gửi dưới dạng file mềm và tài liệu điện tử giảng viên cung cấp, các chi phí tổ chức lớp)

2. Chương trình Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính

2.1. Chương trình đào tạo: Thực hiện theo chương trình đào tạo được ban hành tại Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.2. Đối tượng: Công chức ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.

2.3. Hình thức học: Trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp tập trung.

2.4. Học phí: 5.000.000 đồng/học viên (Học phí đã bao gồm tài liệu được gửi dưới dạng file mềm và tài liệu điện tử giảng viên cung cấp, các chi phí tổ chức lớp)

3. Quyền lợi và trách nhiệm của người học

Tham dự lớp học trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp tập trung bằng cách sử dụng phần mềm Microsoft Office 365 A1 trên Internet do Trường tổ chức, học viên được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các trách nhiệm sau:

+ Được Trường cấp tài khoản, mật khẩu của tài khoản dự học;

+ Được Trường hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng phần mềm học tập trực tuyến trên Internet trước khi tham gia khóa học.

+ Phải thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giảng viên và của Trường;

+ Phải hoàn thành và nộp bài kiểm tra, tiểu luận cuối khóa theo đúng tiến độ thời gian và đảm bảo chất lượng để được đánh giá, xếp loại chứng chỉ khi kết thúc lớp học;

+ Được Trường cấp chứng chỉ Bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính theo quy định của cấp có thẩm quyền;

+ Có đầy đủ hồ sơ học viên theo quy định của Trường;

+ Có máy tính hoặc điện thoại thông minh đang sử dụng tốt;

+ Có mạng Internet đang hoạt động tốt;

+ Nộp học phí đầy đủ và nộp trước ngày quy định theo Thông báo nộp tiền của Trường (Trường sẽ gửi theo địa chỉ email của người học hoặc thông báo trên nhóm zalo lớp học sau khi có Quyết định mở lớp).

4. Thủ tục đăng ký

Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị có nhu cầu phối hợp mở lớp bồi dưỡng các chương trình trên, đề nghị gửi công văn đăng ký đến Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, nội dung công văn như sau:

- Loại hình lớp;

- Số lượng và đối tượng học viên dự kiến tham gia: từ 60-100 học viên/lớp;

- Thời gian, địa điểm tổ chức lớp;

- Hình thức học;

- Đơn vị được giao phối hợp tổ chức lớp với Trường, thông tin người liên hệ;

- Nguồn kinh phí tổ chức lớp.

Công văn đề nghị mở lớp gửi về Phòng Quản lý đào tạo và khoa học, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Số 291 – Ngõ 343 – phố Đội Cấn – quận Ba Đình – TP. Hà Nội). Thông tin liên hệ:

Đ/c Phạm Thị Phương Lan – Phó trưởng phòng, phòng Quản lý đào tạo và khoa học, điện thoại: 024.32321669; Hoặc Đ/c Nguyễn Thị Nhung – Chuyên viên phòng Quản lý đào tạo và khoa học, điện thoại 024.33990555 (Ext: 321)

Fax: 024.39716638       Email: phongdaotaocbtc@gmail.com

Ghi chú: Theo Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phải tổ chức hoàn thành việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho học viên trước ngày 30/6/2022. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho học viên, kính đề nghị Quý đơn vị gửi danh sách học viên về Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trước ngày 15/4/2022.

Để quản lý và tổ chức tập trung thống nhất và đảm bảo quyền lợi của người học, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Trường trong việc thông báo cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính tại địa phương. Trên cơ sở đó, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính có kế hoạch phối hợp với Quý sở triển khai đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đơn vị trong tỉnh, thành phố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TC-HC (để đưa lên website);

- Lưu VT, QLĐTK&KH.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Trường

Công văn đính kèm.pdf