banner
Giới thiệu Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

16/07/2018 11:28 AM

GIỚI THIỆU

 Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi  Trường)  tổ chức thuộc Bộ Tài chính,  nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn 

chức danh các ngạch công chức, viên chức; Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành  các kiến thức khác 

cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính theo phân công, phân cấp quản  của Nhà nước  của Bộ Tài chính; Bồi dưỡng kiến thức quản 

lý, nghiệp vụ về tài chính, kế toán  các kiến thức khác thuộc lĩnh vực quản  nhà nước của Bộ Tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

các Bộ,  quan khác  Trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế. 

Tên giao dịch quốc tế: INSTITUTE OF FINANCIAL TRAINING (viết tắt  IFT).

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân,  con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 

 Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật;  trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Trường BDCB tài chính hoạt động căn cứ các Quyết định

2969/QĐ-BTC ngày 18/11/2014 và Quyết định 2615/QĐ-BTC ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

NHIỆM VỤ  QUYỀN HẠN

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Trường trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

2. Chủ trì  phối hợp với các  quan chức năng xây dựng nội dung, chương trình và biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo phân công 

 phân cấp quản  của Nhà nước  của Bộ Tài chính.

3. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính theo mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch, nội dung, chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

4. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản  tài chính, kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, cung cấp các dịch vụ,  vấn thuộc các lĩnh vực quản 

 nhà nước của Bộ Tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức tài chính của các Bộ,  quan khác  Trung ương và địa phương, các đơn vị, tổ chức, 

cá nhân thuộc các thành phần kinh tế.

5. Tổ chức nghiên cứu hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tài chính, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng  trình cấp  thẩm quyền phê duyệt  tổ chức triển khai các dự án trợ giúp kỹ thuật, thực hiện hợp tác, liên kết với các nước, các tổ 

chức quốc tế về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tài chính.

7. Hỗ trợ các  sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Tổng cục  các tổ chức tương đương thuộc Bộ Tài chính xây dựng chương trình, 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, bồi dưỡng giảng viên và các hoạt động khác.

8. Thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

9. Được quyền liên kết,  hợp đồng với các đơn vị, tổ chức trong  ngoài nước để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, 

cung cấp các dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Được cấp chứng chỉ cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống  theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng:

1. Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

2. Góp phần xây dựng đội ngũ công chức ngành tài chính chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:

1. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính, gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo và quản  các cấp.

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hoạch định  thực thi chính sách.

- Công chức tập sự trong các đơn vị thuộc ngành Tài chính.

2. Cán bộ, công chức, viên chức tài chính địa phương.

3. Cán bộ, công chức, viên chức quản  tài chính các Bộ,  quan khác  Trung ương và địa phương; Các đơn vị, tổ chức cá nhân thuộc các thành 

phần kinh tế.

Nội dung đào tạo bồi dưỡng:

1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước:

a) Lý luận chính trị;

b) Chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng quản  nhà nước  quản lý chuyên ngành;

d) Tin học, ngoại ngữ;

2. Nội dung bồi dưỡng ở ngoài nước:

a) Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quản  hành chính nhà nước  quản  chuyên ngành;

b) Kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế.

Chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng:

1. Căn cứ nội dung, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được phê duyệt của Nhà nước  của Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng 

cán bộ tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng theo phân công 

 phân cấp, trình các cơ quan  thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của các Bộ,  quan khác  Trung ương  địa phương, các tổ chức,  nhân thuộc các thành 

phần kinh tế, Trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng chương trình, tổ chức viết, thẩm định giáo trình, tài liệu phục vụ 

đào tạo, bồi dưỡng  chịu trách nhiệm pháp  về nội dung, chất lượng giáo trình, tài liệu do Trường biên soạn (Trừ những tài liệu đã được các 

Bộ,  quan khác ban hành).

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng:

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức: Tập trung, tại chức hoặc từ xa; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết 

định hình thức phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trường.

Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng:

1. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cấp chứng chỉ cho những học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức khi đảm bảo đủ 

các điều kiện quy định.

2. Chứng chỉ do Trường cấp  một trong những căn cứ để Bộ Tài chính  các cấp có thẩm quyền sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán 

bộ, công chức, viên chức  người học đã qua đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ.

3. Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính chịu trách trước Bộ trưởng Bộ Tài chính  trước pháp luật về chất lượng đào tạo bồi dưỡng 

của Trường.

 CẤU TỔ CHỨC  NHÂN SỰ

 cấu tổ chức:

1.  cấu tổ chức bộ máy của Trường gồm:

a) Ban Giám đốc: Giám đốc  các Phó Giám đốc

b) Các Hội đồng tư vấn: Hội đồng Khoa học  Đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác.

c) Các Phòng chức năng:

- Phòng Quản lý Đào tạo  Nghiên cứu khoa học;

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Tổ chức – Hành chính.

d) Các Khoa chuyên môn:

- Khoa Quản lý hành chính nhà nước;

- Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý;

- Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành.

e) Các đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính;

- Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ tài chính miền Trung, trụ sở tại TP Huế;

- Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ tài chính miền Nam, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

2. Mỗi Trung tâm có 01 Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

3. Các Trung tâm  các đơn vị dự toán độc lập trực thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, có đơn vị cấp Phòng.

4. Tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính (sau đây gọi  Trung tâm):

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân 

hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hoạt động tự cân đối thu, chi tài chính từ dịch vụ đào tạo,  vấn tài chính cho các tổ chức, đơn vị  nhu cầu. Giám đốc Trường tự chịu 

trách nhiệm về hoạt động dịch vụ, quy chế chi tiêu tài chính của Trung tâm.

- Lãnh đạo Trung tâm (01 Giám đốc  01 đến 02 Phó giám đốc) thuộc biên chế Bộ giao, Giám đốc Trường sử dụng lao động hợp đồng theo quy 

định của pháp luật về hợp đồng lao động đối với số lao động còn lại của Trung tâm.

5. Giám đốc Trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc  Phó Giám 

đốc Trung tâm; theo Quy chế phân cấp quản  cán bộ, công chức, viên chức của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Biên chế:

Biên chế của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên  sở định mức biên chế của Nhà nước  đề nghị 

của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính về kế hoạch biên chế hàng năm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Trường:

1. Giám đốc Trường là người đại diện theo pháp luật của Trường, thực hiện quản lý và điều hành các hoạt động, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng 

Bộ Tài chính  trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường.

2. Giám đốc Trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Trường:

3.1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định:

a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; quy chế tổ chức  hoạt động của Trường; bổ nhiệm có thời hạn chức danh Phó Giám đốc 

Trường;

b) Thành lập mới các đơn vị tương đương, sáp nhập, chia, tách hoặc giải thể các đơn vị quy định tại điểm 1 Điều 1 Quy chế này;

c) Phê duyệt nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do Trường thực hiện theo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức của Nhà nước  Bộ Tài chính.

3.2. Quy định  cấu tổ chức, nhiệm vụ cụ thể, quy chế phối hợp công tác, lề lối làm việc của các đơn vị thuộc Trường và các quy định cụ thể khác 

trong phạm vị, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

3.3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức của Trường theo phân cấp của Bộ;

3.4. Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

3.5. Ban hành Quy chế học tập bồi dưỡng;

3.6. Trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường, thực hiện việc tuyển dụng,  hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm  hội 

 giải quyết các vấn đề khác liên quan đến chính sách, chế độ đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và lao động hợp đồng thuộc

thẩm quyền quản  của Trường theo quy định của pháp luật  phân cấp quản  của Bộ Tài chính;

3.7. Chỉ đạo thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế của Trường theo quy định của Nhà nước  của Bộ Tài chính;

3.8. Quyết định thành lập các Hội đồng: Hội đồng khoa học  đào tạo, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và các Hội đồng khác 

của Trường theo quy định;

3.9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường.

3.10.   cấp chứng chỉ đối với học viên đã hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật và của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính;

3.11.  các hợp đồng mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, các hợp đồng  vấn, cung cấp dịch vụ với các đơn vị, tổ chức,  nhân trong  ngoài ngành 

Tài chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

3.12. Được mời các giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học, các chuyên gia  trình độ chuyên môn cao trong  ngoài nước tham gia giảng dạy, viết 

giáo trình, tài liệu, nghiên cứu khoa học. Trường hợp mời giảng viên, các nhà khoa học nước ngoài thực hiện theo quy định của Nhà nước.

3.13. Phối hợp với tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên  các đoàn thể quần chúng khác trong Trường thực hiện công tác giáo dục chính 

trị  tưởng, thực hiện quy chế dân chủ trong  quan, chăm lo đời sống vật chất  tinh thần cho cán bộ, viên chức. Tổ chức kiểm tra các hoạt động 

của Trường; Thực hiện chế độ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính  các Bộ, cơ quan có liên quan theo quy định;

3.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Trường:

1. Giúp việc cho Giám đốc Trường  các Phó Giám đốc Trường. Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và miễn nhiệm 

các Phó Giám đốc Trường trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trường.

2. Phó Giám đốc Trường có nhiệm vụ  quyền hạn sau:

a) Giúp Giám đốc trong việc quản   điều hành các hoạt động của Trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của 

Giám đốc  giải quyết các công việc do Giám đốc giao.

b) Khi giải quyết công việc được Giám đốc Trường giao, Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc  chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công 

việc được giao.

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, GIẢNG VIÊN  HỌC VIÊN

Cán bộ, viên chức, giảng viên của Trường được tuyển dụng theo quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên 

môn, phẩm chất đạo đức; làm việc tại các đơn vị thuộc Trường và các Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc Trường. Cán bộ, giảng viên, 

viên chức của Trường có nhiệm vụ  quyền hạn sau đây:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế do Bộ 

Tài chính, các Bộ ngành liên quan và Giám đốc Trường ban hành.

2. Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và công tác khác được giao.

3. Tham gia góp ý kiến vào việc giải quyết các vấn đề quan trọng của Trường, những vấn đề có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

4. Tham gia công tác quản lý của Trường; tham gia công tác Đảng, đoàn thể khi được tín nhiệm.

5. Được hưởng lương, phụ cấp  các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật; được tạo điều kiện cần thiết để học tập, nghiên cứu nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Giảng viên của Trường gồm giảng viên  hữu, giảng viên kiêm chức  giảng viên thỉnh giảng  những người  phẩm chất chính trị vững 

vàng,   cách đạo đức,  trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên,  kinh nghiệm thực tiễn,  kỹ năng  phương pháp  phạm đáp ứng 

yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Giảng viên  hữu  giảng viên thuộc biên chế sự nghiệp của Trường, thực hiện nhiệm vụ của giảng viên chuyên 

nghiệp, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý giảng viên.

Giảng viên kiêm chức là những cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao trong  ngoài ngành Tài chính được Giám đốc 

Trường quyết định giao nhiệm vụ kiêm nhiệm giảng dạy. Giảng viên kiêm chức có nhiệm vụ tham gia giảng dạy theo kế hoạch hàng năm; 

xây dựng chương trình, viết giáo trình, quản  học tập của học viên; được hưởng các chế độ  quyền lợi theo quy định của pháp luật  quy 

chế quản  giảng viên kiêm chức của Trường.

Học viên của Trường  những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quy định tại Điều 5 của Quy chế này. Học viên của Trường 

 các nhiệm vụ  quyền hạn sau đây:

1. Tích cực học tập theo mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng của khoá học để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học viên.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lớp học; Quy chế quản  học viên; Quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết quả của Trường; các quy định của 

Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

3. Đóng góp kinh phí đào tạo hỗ trợ cho từng khoá học theo quy định của Trường (Đối với các lớp học có thu học phí).

4. Giữ gìn trật tự an toàn và bảo vệ tài sản của Trường.

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính, thực hiện cơ chế quản lý tài chính và tài sản đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các nguồn tài chính của Trường gồm:

- Nguồn kinh phí nhà nước giao;

- Nguồn thu sự nghiệp từ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ;

- Kinh phí vay nợ, viện trợ nước ngoài;

- Kinh phí được tài trợ, nguồn thu từ các dự án và các nguồn thu hợp pháp khác. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  trách nhiệm thực hiện 

lập dự toán, chấp hành, quyết toán thu, chi kinh phí được giao hàng năm; Quản   sử dụng  hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản theo quy định.