banner
Thông báo Tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp sửa đổi năm 2013

06/07/2018

Căn cứ giấy mời số 79/GM-VP của Bộ Tài chính về việc tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về nội dung Hiến pháp sửa đổi năm 2013; Ban Giám đốc Trường BDCB tài chính thông báo đến toàn thể CBVC trong trường thu xếp thời gian tham dự Hội nghị theo nội dung giấy mời dưới đây.