banner
Ban giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính

17/07/2018 02:54 PM

 

GIÁM ĐỐC 

PGS.TS HOÀNG TRẦN HẬU 

Điện thoại liên hệ: 04-39716632

Fax: 04-39716638

Email: 

Web: www.ift.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 201, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, sô 291, ngõ 343, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 

Lĩnh vực công việc phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Bộ Tài chính về quản lý, phát triển Trường BDCB tài chính. Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Trường; phân công các Phó Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực; trực tiếp chỉ đạo một số khoa, phòng.

 

http://www.ift.edu.vn/PublishingImagess/2014/12/15/08/10/Thay%20Hau%20HT.jpg

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Điện thoại liên hệ: 04-39716629;

Fax: 04-39716638

Email: nguyenvietcuong@ift.edu.vn

Web: www.ift.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 202, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, số 291, ngõ 343, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 

Lĩnh vực công việc phụ trách:

1). Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính.

2). Xử lý các công việc trong Ban Giám đốc khi Giám đốc đi công tác.

3). Phụ trách trang website của Trường.

4). Ký các quyết định theo sự phân quyền của Giám đốc.

5). Trực tiếp chỉ đạo Phòng, Khoa, đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý, Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành và hoạt động đào tạo của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ tài chính miền Trung.

 

http://www.ift.edu.vn/PublishingImagess/2014/08/07/14/21/anh%20cuong.jpg