banner
Tổ chức bộ máy Trường BDCB tài chính

17/07/2018 11:22 AM

Tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính:

I. Ban Giám đốc:

1. Giám đốc: Ths. Đỗ Văn Trường

2. Các Phó Giám đốc:

2.1. TS Nguyễn Việt Cường;

II. Các Phòng chức năng:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính: Trưởng phòng Nguyễn Kim Anh

2. Phòng Tài chính – Kế toán: Trưởng phòng Từ Vân Anh

3. Phòng Hợp tác quốc tế: Trưởng phòng Nguyễn Xuân Thắng

4. Phòng Quản lý đào tạo và NCKH: Trưởng phòng Bùi Minh Chuyên

 

III. Các Khoa chuyên môn:

1. Khoa Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước: Trưởng khoa Nguyễn Thị Khánh

2. Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành: Trưởng khoa Phạm Xuân Tuyên

3. Khoa Bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý: Phó Trưởng khoa phụ trách Đặng Thị Phương

 

IV. Các Trung tâm:

1. Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn Tài chính: Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Duy An

2. Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ tài chính miền Trung: Giám đốc Nguyễn Thành Trung

3. Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ tài chính miền Nam: Giám đốc Võ Văn Hải