banner
Văn bản mới
Mẫu biểu hồ sơ chuyển đảng chính thức
Mẫu biểu hồ sơ chuyển đảng chính thức
Số ký hiệu Mẫu biểu hồ sơ chuyển đảng chính thức Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Quản lý Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Quy chế Ngày ban hành 14/07/2011
Người ký Ngày hiệu lực 14/07/2011
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
  Nội dung

                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

                                                                  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                  Của đảng viên dự bị

   

  Kính gửi: Chi uỷ ……………………………………………………………………………  

                  Đảng uỷ…………………………………………………………………………

   

  Tôi tên là:……………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày …………. tháng ……… năm ………….

  Quê quán:…………………………………………………………………………………….

  Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………

  Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ……, tại chi bộ…………….

  ………………………………………………………………………………………………….

  Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

  Ưu điểm:……………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………….                   

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Khuyết điểm: ………………………………………………………………………………….                    …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Biện pháp khắc phục khuyết điểm: ………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Tôi nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhận là đảng viên chính thức.

  Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                      …………….., Ngày …….. tháng …….. năm 200…….

                                                                                                                    Người tự kiểm điểm

                                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ và tên)

  ———————————————————————————————–                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

                                                                     BẢN NHẬN XÉT

                                                                     Đảng viên dự bị

   

               Kính gửi: Chi uỷ ………………………………………………………………..

   

            Tôi tên là: ……………………………… Sinh ngày …….. tháng …… năm …….

            Vào đảng ngày ……………. tháng ……………… năm ……………………………

            Chính thức ngày ………….. tháng ……………… năm ……………………………

            Đang sinh hoạt tại chi bộ:………………………………………………

            Ngày ….. tháng …. năm …..được chi bộ phân công  giúp đỡ đảng viên dự bị …………………………. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

   

            Ưu điểm:.…………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

            Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

            Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí……………..

  ……………… trở thành đảng viên chính thức.

             Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

   

                                                                                 …………….., Ngày …….. tháng …….. năm…….

                                                                                      Đảng viên được phân công giúp đỡ

                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ và tên)

  ———————————————————————————————– ĐẢNG BỘ: …………                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI UỶ: ……………..                      ………….., Ngày …….. tháng …… năm 200…. 

           

                                                          TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

                                                      Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc

                                              Và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

   

   

  Căn cứ ý kiến nhận xét của các tổ chức chính trị – xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị……………………………………

  ………………………………………

  Tên tổ chức đoàn thể nơi làm việc……………………………………………………..

  ………………………………………………………………………. tổng số ………. đồng chí.

  Tên chi uỷ nơi cư trú: …………………………………… , có …………… đồng chí.

  Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

  Nhưng ưu, khuyết điểm chính:

  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống ; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

            Ưu điểm……..………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Nhược điểm: .…………….………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị………, trở thành đảng viên chính thức là ……………… đồng chí, trong tổng số ………đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ……. %)

  Số không tán thành …………… đồng chí (……..%), với lý do ………………………          

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

   

                                                                                          T/M CHI UỶ

                                                                                                Bí thư

  ———————————————————————————————–ĐẢNG BỘ: …………                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI UỶ: ……………..                        ……………, Ngày …….. tháng …….. năm…….

                *

      Số……-NQ/CB                        

                                                                        NGHỊ QUYẾT

                                                 Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

   

  Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

  Ngày …… tháng ……. năm ….., chi bộ …………………………………………………. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………. trở thành đảng viên chính thức.

  Tổng số đảng viên của chi bộ:………. đảng viên, trong đó chính thức ………. đồng chí, dự bị …… đồng chí.

  Có mặt ….. đảng viên, trong đó chính thức ….đồng chí, dự bị ….. đồng chí.

  Vắng mặt …. đảng viên, trong đó chính thức …..đồng chí, dự bị …đồng chí.

  Lý do văng mặt ………………………………………………………………………………….

  Chủ trì hội nghị: đồng chí…………………….. , chức vụ…………………………….

  Thư ký hội nghị: đồng chí………………………………………………………………..

  Advertisement 

  Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị         như sau:

  Những ưu khuyết điểm chính:

  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

  ………………………………………………………………………………………………………… …

  …………………………………………………………………………………………………………

  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị …………………………………………………….  thành

  đảng viên chính thức là …….. đồng chí (đạt …..%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành …………….. đồng chí (………%) với lý do ………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………

  Chi bộ báo cáo Đảng uỷ ………………………………….  xét, đề nghị công nhận

  đảng viên dự bị…………………………………………… trở thành đảng viên chính thức

  của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   

  Nơi nhận:                                                                                             T/M CHI BỘ

  - Đảng uỷ ………… (để b/c)                                                                          BÍ THƯ

  - Lưu chi bộ.                                                                                           (ký, ghi rõ họ tên)

   ———————————————————————————————-

   ĐẢNG BỘ: …………                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẢNG UỶ: …………….. 

  Số : …… -BC/ĐU                        …………….., Ngày …….. tháng …….. năm 200….

   

                                                                                    BÁO CÁO

                                                          Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

   

  Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

  Ngày …… tháng ……. năm ….., Ban Chấp hành Đảng đảng bộ bộ phận…… ………………………. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………. trở thành đảng viên chính thức.

  Tổng số uỷ viên BCH: ……….. đ/c,  có mặt: ………… đ/c, vắng mặt …… đ/c

  Lý do vắng mặt ………………………………………………………………………………….

  Chủ trì hội nghị : Đồng chí ………………. chức vụ………………………………

  Thư ký hội nghị : Đồng chí………………………………………………………………

  Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị     như sau:

  Những ưu khuyết điểm chính:

  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

  ………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………….

   

  Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi nhận thấy đảng viên dự bị…………………………………. xứng đáng (hoặc không xứng đáng) được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của …… đồng chí (đạt …..%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành …….. đồng chí (………%) với lý do ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………..     

  Đảng uỷ bộ phận ………………………………………………….. báo cáo Đảng uỷ cơ sở ………………………………………….. xét đề nghị công nhận (hoặc không công nhận) đảng viên dự bị ……………………………………trở thành đảng viên chính thức.

   

  Nơi nhận:                                                                                              T/M ĐẢNG ỦY

  - Đảng ủy ……………. (để b/c)                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

  - Lưu.                                                                                           

   ———————————————————————————————-

  ĐẢNG BỘ: ……………………….                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẢNG UỶ …….. ………………..

          Số: …… NQ/ĐU                     …………, Ngày …….. tháng …….. năm 200….

   

                                                                             NGHỊ QUYẾT

                                                  Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

   

  Ngày …… tháng ……. năm ….., Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở ………………… đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………. trở thành đảng viên chính thức.

  Tổng số uỷ viên BCH: ……….đ/c,  có mặt: ………… đ/c, vắng mặt …… đ/c

  Lý do vắng mặt ………………………………………………………………………….

  Chủ trì hội nghị : đồng chí ……………………….. , chức vụ………………………..

  Thư ký hội nghị : đồng chí ………………………………………………………………

  Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị……………………………………………. như sau:

  Những ưu, khuyết điểm chính:

  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

  ………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………….

  Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi nhận thấy đảng viên dự bị………………………….. xứng đáng được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của …….. đồng chí (đạt …..%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không tán thành ………… đồng chí (………%) với lý do ……………………………………………………………………………

  Đảng uỷ……………………………………………………………… đề nghị Ban Thường vụ ………………………………………….. xét, quyết định công nhận đảng viên dự bị …………………………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   

  Nơi nhận:                                                                                            T/M ĐẢNG ỦY

  - Ban Thường vụ  …………….(để b/c)                                                     (ký, ghi rõ họ và tên)

  - Lưu.                                                                                              

   ———————————————————————————————-

   ĐẢNG BỘ…………………………          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM            

  ĐẢNG ỦY …………………………               

  Chi bộ:      …………………………..               ….……..,ngày…….tháng……năm 200…

                                            

                                                                        PHIẾU GÓP Ý

                                    Đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ nơi cư trú

  ———

  Chi bộ:…………………………..thuộc Đảng bộ: ……………………………………….

  Góp ý đồng chí: ………………………………………………………… là đảng viên

  đảng  bộ (chi bộ):………………………………………………………………………….

  Thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú như sau:

            1. Việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương: …………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  2. Việc tham gia sinh hoạt nhân dân nơi cư trú:…………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  3. Mối quan hệ với quần chúng nhân dân nơi cư trú:………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  4. Tham gia các phong trào do địa phương phát động:……………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  5. Xây dựng gia đình văn hoá:…………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  6. Nhận xét khác (nếu có):

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………..  Đọc thêm