banner

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính lần thứ IV

20/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1317-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc đại đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chi ủy Chi bộ dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chi ủy Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chi ủy Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài đề nghị các Tổ đảng và các tổ chức đoàn thể triển khai góp ý dự thảo báo cáo (theo file đính kèm). Tổng hợp ý kiến đóng góp được gửi về Cấp ủy Chi bộ  trước ngày 27/03/2020. Nơi nhận: Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Email: nguyenxuanthang@ift.edu.vn

1. Cong van xin y kien gop y Bao cao chinh tri.doc

2. Du thao Bao cao chinh tri.pdf

Thông báo khác