banner

Thông báo kết luận của Ban Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 02/2019

15/02/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban Trường tháng 02/2019

 
 

Ngày 14 tháng 02 năm 2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng 01/2019, đồng thời thảo luận triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2019. PGS.TS Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm PTĐT&TVTC và họp trực tuyến với Trung tâm ĐTBD Cán bộ tài chính Miền Nam, Miền Trung và Tổ giám sát tại Miền Nam.

Sau khi nghiên cứu báo cáo tổng hợp của Phòng Tổ chức – Hành chính và ý kiến của lãnh đạo chủ chốt các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí Giám đốc đã phát biểu ý kiến kết luận một số nội dung trọng tâm trong công tác tháng 02/2019 như sau:

1. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

* Đồng chí Giám đốc Trường chúc mừng toàn thể các đơn vị bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019 với khí thế và thành công mới. Đồng thời yêu cầu tất cả các đơn vị phải triển khai ngay công việc trong những ngày đầu năm, quán triệt tinh thần làm việc năm 2019 của toàn Trường là an toàn, tiết kiệm và tập trung cho nhiệm vụ chính trị được giao.

* Ngày 13/02/2019, Giám đốc đã ký và ban hành Quyết định về thành lập Tổ đấu thầu mua sắm tập trung; Giám đốc yêu cầu Tổ đấu thầu sớm họp, triển khai công việc được giao.

* Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất của toàn Trường để giao Tổ đấu thầu mua sắm tập trung xây dựng kế hoạch mua sắm, đấu thầu năm 2019.

* Phòng Tài chính – Kế toán phải rà soát, hoàn thiện hồ sơ tài chính, kế toán của Trường. Tiếp tục tiến hành thanh toán, quyết toán các khoản kinh phí còn tồn đọng trong tháng 2 và 3/2019. Kết thúc tháng 3/2019, các khoản kinh phí nào trong hoạt động ĐTBD sự nghiệp không đủ chứng từ thanh toán, không quyết toán thì hạch toán doanh thu, chi phí vào lãi và không tiếp tục thanh toán tiếp.

* Từ ngày 18/2, Trường sẽ tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ tại trụ sở Văn phòng Bộ, 28 Trần Hưng Đạo. Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Quản lý đào tạo & Khoa học tổ chức tốt công tác hậu cần, quản lý.

* Năm 2019 yêu cầu tất cả các đơn vị, cá nhân phải tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ quy trình về tổ chức đào tạo bồi dưỡng, quy trình về đấu thầu mua sắm.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng

- Toàn Trường tập trung ngay và cao độ cho việc triển khai kế hoạch ĐTBD năm 2019 đã được ban hành và phân giao cho các đơn vị thực hiện.

- Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học chủ trì tổ chức họp triển khai kế hoạch ĐTBD trong toàn Trường và hướng dẫn, triển khai ngay công tác chiêu sinh tập trung hoạt động ĐTBD ngân sách và sự nghiệp.

- Phòng QLĐT&KH chủ trì chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch ĐTBD tại Miền Nam vào cuối tháng 2/2019. Các đơn vị đồng thời phải coi Hội nghị là điều kiện, cơ hội để giới thiệu các chương trình ĐTBD, chiêu sinh, tiếp cận trực tiếp các đơn vị trong ngành tài chính.

- Các đơn vị được giao và Phòng QLĐT&KH phải triển khai ngay công tác biên soạn, biên tập các chương trình, tài liệu được giao kế hoạch năm 2019. Nghiên cứu trình Ban Giám đốc kế hoạch sửa chữa, bổ sung tài liệu Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên.

- Các Trung tâm tập trung xây dựng kế hoạch, phương án triển khai các lớp sự nghiệp. Xây dựng nội dung, chương trình ĐTBD tiếp cận thị trường. Các chương trình, lớp mở cho đối tượng học viên trong ngành tài chính phải báo cáo cụ thể cho Trường để quản lý.

- Yêu cầu các đơn vị phải nhập dữ liệu đầy đủ về hồ sơ các lớp học năm 2018; kế hoạch ĐTBD năm 2019. Tiến hành sử dụng phần mềm  quản lý đào tạo trong triển khai quản lý, tổ chức mở lớp ĐTBD. Các hồ sơ, biểu mẫu đã có trên phần mềm quản lý đào tạo phải được sử dụng, khai thác và trình ký theo các hồ sơ, biểu mẫu nêu trên.

3. Kết luận

Thông báo này được triển khai tới toàn thể viên chức tại các cuộc họp toàn thể CBVC các Phòng, Khoa, Trung tâm (Các đơn vị lưu ý thực hiện) và được lập thành biên bản gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Thông báo.

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Các Đoàn thể;

- Lưu: VT, TC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

Nguyễn Kim Anh

Thông báo khác