banner

Thông báo kết luận của Ban Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 01/2019

15/02/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban Trường tháng 1/2019

 
 

Ngày 03 tháng 01 năm 2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng 12/2018, đồng thời thảo luận triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2019. PGS.TS Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm PTĐT&TVTC và họp trực tuyến với Trung tâm ĐTBD Cán bộ tài chính Miền Nam, Miền Trung và Tổ giám sát tại Miền Nam.

Sau khi nghiên cứu báo cáo tổng hợp của Phòng Tổ chức – Hành chính và ý kiến của lãnh đạo chủ chốt các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí Giám đốc đã phát biểu ý kiến kết luận một số nội dung trọng tâm trong công tác tháng 01/2018 như sau:

1. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

* Đồng chí Giám đốc biểu dương tinh thần làm việc, kết quả công tác của toàn Trường trong năm 2018; Chúc mừng năm mới 2019 và tin tưởng trong năm mới, toàn Trường tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

* Năm 2019, trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, Giám đốc đề nghị toàn Trường quán triệt chủ trương “An toàn” trong mọi hoạt động, phải thực hiện các công tác nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

* Các ý kiến kết luận của Giám đốc, bên cạnh việc triển khai thực hiện cần được thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các quy định, quy chế. Tập trung xây dựng, ban hành các quy chế nội bộ đang còn thiếu.

* Từ năm 2019, tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ thường xuyên, định kỳ theo Quý hoặc 6 tháng một cách nghiêm túc.

* Trong tháng 2/2019, Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu cho BGĐ ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với các chức danh lãnh đạo cấp Phòng/Khoa, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…

* Tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản, vật tư văn phòng trong toàn Trường; đồng thời giao Phòng TCHC, TCKT tham mưu, theo dõi và đôn đốc công tác thanh lý tài sản cũ hỏng, hết khấu hao.

* Phòng Tổ chức – Hành chính tiến hành rà soát lại bằng cấp, chứng chỉ của công chức, viên chức trong Trường.

* Tăng cường quản lý công tác in ấn; ký chứng chỉ, chấm kiểm tra, tiểu luận.

* Rà soát, tổ chức lại công tác cũng như cơ cấu tổ chức các đơn vị, đặc biệt tại các Trung tâm.

* Trong năm 2019 tiến hành công tác đấu thầu, mua sắm tập trung nhằm tổ chức tốt công tác đấu thầu mua sắm.

* Các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương trong công tác thanh toán, quyết toán và giải ngân kinh phí ngân sách. Phòng Tài chính Kế toán phải sớm hoàn tất công tác thanh toán, giải ngân kinh phí ngân sách; các đơn vị dừng toàn bộ hoạt động mở lớp sự nghiệp để hoàn tất các công tác thanh, quyết toán.

* Phòng Tài chính – Kế toán báo cáo kết quả thu chi, trình Ban Giám đốc xem xét. Các đơn vị trong Trường thực hiện công tác tài chính, thu nhập tăng thêm của đơn vị theo Quy chế chi tiêu của đơn vị.

* Năm 2019, các lớp sự nghiệp phải cân đối công tác thu chi, ưu tiên nhiều hơn chi cho con người, đặc biệt là chi cho giảng viên. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, chi ngân sách nhà nước.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng

- Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học phải sớm lấy được Quyết định ban hành kế hoạch ĐTBD năm 2019; xây dựng phương án tổ chức thực hiện kế hoạch trình Ban Giám đốc.

- Trong Quý I và II năm 2019 phải tập trung cao độ để thực hiện kế hoạch ĐTBD, hạn chế thực hiện hoạt động sự nghiệp nếu thấy cần thiết.

- Năm 2019 phải hoàn toàn chấm dứt việc phát hành công văn chiêu sinh có đóng dấu của các Trung tâm.

- Thực hiện chiêu sinh tập trung đối với các lớp ngân sách và chủ trương chiêu sinh tập trung trong nội ngành đối với các lớp sự nghiệp.

- Nghiên cứu thực hiện chủ trương năm 2019 không còn giao các lớp ngân sách cho các Trung tâm.

- Thực hiện nghiêm túc quy định trước khi mở lớp phải có đầy đủ kế hoạch, dự toán, lịch giảng.

- Bổ sung, chuẩn hóa và nhập dữ liệu lý lịch giảng viên vào phần mềm Quản lý đào tạo.

3. Kết luận

Thông báo này được triển khai tới toàn thể viên chức tại các cuộc họp toàn thể CBVC các Phòng, Khoa, Trung tâm (Các đơn vị lưu ý thực hiện) và được lập thành biên bản gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Thông báo.

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Các Đoàn thể;

- Lưu: VT, TC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

Nguyễn Kim Anh

Thông báo khác