banner

Thông báo kết luận của Ban Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 12/2018

15/02/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 12/2018

 
 

Ngày 04 tháng 12  năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng 11/2018, đồng thời thảo luận triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2018. PGS.TS Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm PTĐT&TVTC.

Sau khi nghiên cứu báo cáo tổng hợp của Phòng Tổ chức – Hành chính và ý kiến của lãnh đạo chủ chốt các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí Giám đốc đã phát biểu ý kiến kết luận một số nội dung trọng tâm trong công tác tháng 12/2018 như sau:

1. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

* Toàn thể công chức, viên chức và các đơn vị phải tập trung, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tổ chức gọn gàng công việc và tập trung cho công tác giải ngân, thanh toán, quyết toán.

* Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Hợp tác quốc tế phải khẩn trương thực hiện xong các gói thầu về mua sắm tài sản, ứng dụng công nghệ thông tin. Nếu trong tháng 12/2018 không thực hiện xong và tổ chức thanh toán giải ngân thì Phòng TCHC và TCKT phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc.

* Phòng Tài chính - Kế toán chủ trì, Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp kiểm kê đầy đủ, toàn bộ hàng tồn kho, vật tư văn phòng, tài liệu hiện có của toàn Trường và báo cáo chi tiết cho Giám đốc trước ngày 31/12.

* Phòng TCHC khẩn trương thực hiện công tác phân loại, xếp loại công chức viên chức năm 2018; khẩn trương thực hiện quy trình về đánh giá, thi đua khen thưởng năm 2018.

* Giám đốc chỉ đạo trước ngày 16/12 Trường tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, hoàn thiện các công tác chuẩn bị như Báo cáo tổng kết, tham luận, giấy mời họp, cơ sở vật chất…

* Tuân thủ nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc trong thời gian chờ phương án sáp nhập một số đơn vị đào tạo bồi dưỡng thuộc các Tổng cục và Trường BDCB tài chính không thực hiện tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động công chức viên chức mới.

* Trong quá trình Đoàn Kiểm tra thuộc Thanh tra Bộ Tài chính làm việc với Trường, các đơn vị và cá nhân có liên quan phải có trách nhiệm tiếp đó chu đáo, làm việc với đoàn, cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan đảm bảo khách quan, đầy đủ và chuẩn mực.

* Giám đốc khuyến khích, động viên viên chức trong Trường đăng ký tham gia các khóa học, học tập sau đại học nâng cao trình độ.

* Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế toán quyết liệt trong đôn đốc thanh toán, quyết toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng nguồn ngân sách; có phương án phân phối kết quả hoạt động sự nghiệp năm 2018.

* Các đơn vị, viên chức phải tập trung mạnh mẽ cho công tác thanh toán, giải ngân kinh phí đào tạo bồi dưỡng. Đơn vị, viên chức nào không hoàn thành nhiệm vụ về thanh toán, giải ngân trong năm 2018 sẽ có biện pháp nghiêm khắc nhắc nhở, kỷ luật thích đáng.

* Phòng Tài chính - Kế toán phải tổ chức công tác kế toán, tài chính, hồ sơ chứng từ đầy đủ, đúng quy định, gọn gàng. Đối với kinh phí ngân sách không được để nợ đọng đến sang năm 2019; đối với kinh phí một số lớp sự nghiệp không thể hoàn thành trong năm 2018 thì ghi nhận doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong năm tài chính 2018.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng và hợp tác quốc tế

- Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học phải bám sát Vụ Tổ chức cán bộ, thư ký Lãnh đạo Bộ để theo dõi việc ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019.

- Phòng QLĐT&KH thực hiện ý kiến kết luận của Giám đốc tại Kết luận giao ban tháng 11/2018 về việc nghiên cứu, báo cáo phương án chiêu sinh tập trung lớp ngân sách, hoạt động sự nghiệp năm 2019 và phương án phân phối, phân bổ lớp năm 2019.

- Quán triệt quan điểm chỉ đạo các lớp Kế toán viên, Kế toán viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên, chuyên viên chính phải do Trường quản lý tập trung, phân bổ đến các đơn vị (gồm cả ngân sách và sự nghiệp). Các lớp từ 3-5 ngày các đơn vị được mở chủ động nhưng chương trình, giảng viên phải báo cáo quan Trường để quản lý.

- Khoa Quản lý hành chính nhà nước khẩn trương tổ chức mở lớp Công chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong khoảng 17-21/12/2018; Ban Điều hành làm việc với các đơn vị thuộc Bộ, Học viện Chính trị quốc gia để khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính thời gian cuối tháng 12/2018 và kiên quyết mở lớp với số lượng 70 học viên.

3. Kết luận

Thông báo này được triển khai tới toàn thể viên chức tại các cuộc họp toàn thể CBVC các Phòng, Khoa, Trung tâm (Các đơn vị lưu ý thực hiện) và được lập thành biên bản gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Thông báo.

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Các Đoàn thể;

- Lưu: VT, TC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

Nguyễn Kim Anh

Thông báo khác