banner

Thông báo kết luận của Ban Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 11/2018

15/02/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 11/2018

 
 

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2018, đồng thời thảo luận triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2018. PGS.TS Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm PTĐT&TVTC.

Sau khi nghiên cứu báo cáo tổng hợp của Phòng Tổ chức – Hành chính và ý kiến của lãnh đạo chủ chốt các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí Giám đốc đã phát biểu ý kiến kết luận một số nội dung trọng tâm trong công tác tháng 11/2018 như sau:

1. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

- Về công tác Tổ chức – Hành chính:

* Giám đốc thông báo chính thức về thông tin tiếp nhận chức năng nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngành tài chính như sau: Thực hiện chủ trương của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, trước năm 2019 sẽ tổ chức thực hiện chuyển chức năng, nhiệm vụ của 03 cơ sở đào tạo bồi dưỡng gồm Trường Nghiệp vụ kho bạc (thuộc Kho bạc Nhà nước), Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán (thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước), Trung tâm đào tạo nghiệp vụ dự trữ (thuộc Tổng cục dự trữ nhà nước) vào Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Lộ trình đến năm 2025 sẽ sáp nhập tiếp các cơ sở đào tạo bồi dưỡng thuộc các Tổng cục khác. Phương án sắp xếp, sáp nhập được Bộ Tài chính quyết định, Trường BDCB tài chính tuân thủ các quyết định nêu trên của Bộ. Giám đốc yêu cầu các đơn vị phổ biến thông tin nêu trên đến toàn thể công chức, viên chức đơn vị được biết. Giám đốc động viên toàn thể CCVC tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, làm việc bình thường và có nhận thức đầy đủ về quá trình chuyển đổi, sáp nhập nêu trên.

* Lãnh đạo 04 phòng chức năng bao gồm Tổ chức – Hành chính, Tài chính Kế toán, Hợp tác quốc tế và Quản lý đào tạo & Khoa học từ nay đến cuối năm hạn chế đi công tác xa, dài ngày, trường hợp cần thiết phải báo cáo trực tiếp Ban Giám đốc để quyết định.

* Phòng Tổ chức – Hành chính tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch và thực hiện quy trình quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc Trường; Nghiên cứu, báo cáo Ban Giám đốc về tổ chức các phòng chức năng thuộc Trung tâm.

* Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện quy trình đấu thầu, mua sắm tài sản theo danh mục đã được phê duyệt, chậm nhất ngày 15/12 phải hoàn thành khâu đấu thầu, mua sắm và thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí.

* Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì, các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 16/11.

* Nghiên cứu về phương án thanh lý xe công, thuê dịch vụ xe phục vụ công tác thường xuyên của Trường, lãnh đạo Trường; đồng thời có phương án bố trí nhân sự lái xe.

* Xây dựng và củng cố bộ phận hành chính, văn thư ngày càng mạnh, chuyên nghiệp. Bố trí nhân sự cho Tổ bảo vệ hợp lý. Nghiên cứu thực hiện luân chuyển một số vị trí viên chức nhằm phát triển nguồn nhân lực.

- Về công tác Tài chính – Kế toán:

* Toàn Trường tiếp tục khẩn trương thực hiện công tác thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách ĐTBD, ngân sách chi mua sắm tài sản, hợp tác quốc tế… Đồng thời khẩn trương hoàn thành công tác thanh toán, quyết toán, nộp tiền kinh phí đào tạo bồi dưỡng nguồn sự nghiệp.

* Đến ngày 15/11 nếu đơn vị nào chưa thực hiện thanh toán, giải ngân được từ 70% kinh phí ngân sách được giao để tổ chức ĐTBD năm 2018 thì thực hiện tạm dừng hoàn toàn mở lớp sự nghiệp để tập trung cho nhiệm vụ chính trị.

* Phòng Tài chính – Kế toán tổ chức công tác quản lý hồ sơ, giải quyết các vấn đề trong thanh toán, quyết toán đầy đủ, đúng quy định.

* Báo cáo Ban Giám đốc về nguồn thu sự nghiệp, trích lập đầy đủ các quỹ về tiền lương, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi khen thưởng…Chuẩn bị bố trí nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm, quỹ phúc lợi từ nguồn thu sự nghiệp năm 2018.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng và hợp tác quốc tế

- Phòng Hợp tác quốc tế lưu ý về việc đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian về kế hoạch tổ chức 02 hội thảo quốc tế.

- Phòng Quản lý đào tạo & Khoa học, các đơn vị có liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ chấm bài, cấp chứng chỉ, hoàn thành lớp học để phục vụ công tác thanh toán, giải ngân. Phòng QLĐT&KH phải có trách nhiệm đôn đốc quá trình nêu trên.

- Phòng QLĐT&KH tiến hành rà soát, báo cáo chi tiết bằng văn bản cho Ban Giám đốc về quy trình, thủ tục, tiến độ, đánh giá công tác ĐTBD năm 2018.

- Hoàn thiện, trình dự thảo kế hoạch ĐTBD năm 2019 lên Ban Giám đốc trước ngày 20/11; trong đó dự thảo đã có đầy đủ ý kiến tham gia của các đơn vị có trách nhiệm trong Trường và Phòng Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thực hiện bổ sung 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị dành cho khối Văn phòng Bộ trong kế hoạch ĐTBD năm 2018.

- Nghiên cứu đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc xin không thực hiện kế hoạch đào tạo nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019.

- Các đơn vị phối hợp khẩn trương hoàn thành công tác nhập dữ liệu vào Phần mềm quản lý đào tạo.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương tạm dừng mở mới các lớp sự nghiệp. Đồng thời Phòng QLĐT&KH xây dựng công văn gửi các đơn vị, trong đó nêu rõ nếu các đơn vị nếu có nhu cầu ĐTBD thời gian từ nay đến cuối năm thì đăng ký với Trường. Trên cơ sở đăng ký, Trường sẽ tập trung cân đối và phân bổ cho các đơn vị thực hiện.

3. Kết luận

Thông báo này được triển khai tới toàn thể viên chức tại các cuộc họp toàn thể CBVC các Phòng, Khoa, Trung tâm (Các đơn vị lưu ý thực hiện) và được lập thành biên bản gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Thông báo.

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Các Đoàn thể;

- Lưu: VT, TC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

Nguyễn Kim Anh

Thông báo khác