banner

Thông báo kết luận của Ban Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 10/2018

15/02/2019

 

  BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

 TÀI CHÍNH

Số:            /TB-BDCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  4  tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 10/2018

 
 

 

 

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng 9/2018, đồng thời thảo luận triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2018. PGS.TS Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm PTĐT&TVTC.

Sau khi nghiên cứu báo cáo tổng hợp của Phòng Tổ chức – Hành chính và ý kiến của lãnh đạo chủ chốt các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí Giám đốc đã phát biểu ý kiến kết luận một số nội dung trọng tâm trong công tác tháng 10/2018 như sau:

1. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

- Về công tác Tổ chức – Hành chính:

* Phòng Tổ chức – Hành chính khẩn trương tổ chức công tác đấu thầu, mua sắm tài sản theo danh mục điều chỉnh đã được phê duyệt; yêu cầu hoàn tất công tác giải ngân trong tháng 11/2018.

* Xem xét bố trí diện tích sử dụng làm kho lưu trữ tài liệu đào tạo, chứng từ kế toán tài chính, tài liệu văn thư và văn phòng phẩm, vật tư quản lý hành chính.

* Phòng TCHC nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Quy chế văn thư của Trường về mục lưu trữ hồ sơ, chứng từ. Các đơn vị Phòng Tài chính Kế toán và Quản lý đào tạo phải nghiên cứu về việc lưu trữ hồ sơ phát sinh của đơn vị mình để tư vấn, góp ý chi tiết cho Quy chế văn thư.

* Hiện nay hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà rất yếu kém. Yêu cầu Phòng TCHC chủ trì, các đơn vị và viên chức nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, sử dụng điện; chú ý ngắt hệ thống điện, cầu dao điện khi ra về hoặc không sử dụng; nghiêm cấm nấu nướng trong phòng, thắp hương trên bát hương lớn gây mất an toàn phòng chống cháy nổ.

* Phòng Tài chính Kế toán và Tổ chức Hành chính siết chặt công tác kiểm kê tài sản, vật tư văn phòng; kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp, sử dụng văn phòng phẩm, vật tư văn phòng.

* Tiến hành mua sắm mới hoặc sửa ngay các máy in chứng chỉ bị lỗi, hỏng.

- Về công tác Tài chính – Kế toán:

- Phòng Tài chính – Kế toán tiếp tục quyết liệt và khẩn trương trong đôn đốc giải ngân kinh phí ngân sách, thanh toán quyết toán các lớp ngân sách đã và đang diễn ra; thanh toán, quyết toán và thu tiền nộp các lớp sự nghiệp. Liên tục nhắc nhở và có biện pháp xử lý nếu cần thiết.

- Kinh phí đào tạo bồi dưỡng ngân sách sau khi cân đối hiện còn dư khoảng 300.000.000 đồng. Số kinh phí này phải được Phòng TCKT, TCHC và QLĐT sử dụng cho các hoạt động như tổ chức hội thảo tổng kết, in ấn văn phòng phẩm vật tư phục vụ đào tạo bồi dưỡng và phải được giải ngân hết trước cuối năm 2018.

- Phòng TCKT nghiên cứu, tham mưu và trình BGĐ về định mức chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chi cho Hội đồng thi tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng và hợp tác quốc tế

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, thực hiện đúng quy trình tổ chức đào tạo bồi dưỡng (gồm cả ngân sách và sự nghiệp), đặc biệt về quản lý công tác thi, kiểm tra, lịch giảng, chấm thi, in chứng chỉ, chứng nhận...

- Yêu cầu tất cả các văn bản về đào tạo bồi dưỡng (công văn chiêu sinh, quyết định về lớp học, lịch giảng, bài thi, chấm thi...) phải do Phòng QLĐT&KH trình. Các đơn vị làm việc với Phòng QLĐT&KH để nhận lại hồ sơ, bài thi, điểm...

- Phòng QLĐT&KH khẩn trương lấy ý kiến và tổ chức sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đào tạo bồi dưỡng.

- Đến ngày 15/10, Phòng QLĐT&KH phải hoàn thiện và trình dự thảo kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng năm 2019.

- Nghiên cứu phương thức chiêu sinh tập trung các lớp sự nghiệp, nhu cầu ĐTBD ngoài ngân sách và phân bổ cho các đơn vị thực hiện từ năm 2019.

- Nghiên cứu chiêu sinh ghép đào tạo bồi dưỡng ngân sách với đơn vị khác (đối với lớp có số lượng chiêu sinh thấp, chưa đủ lớp và đơn vị khác có nhu cầu và phải nộp tiền học phí để trả tiền ngân sách)

- Chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức, chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên, Kế toán viên chính qua các trung gian, trung tâm ngoài Trường. Có công văn nhắc nhở đến các đơn vị trong Trường và thông báo cụ thể đến các Sở Tài chính, Sở Nội vụ và đối tác có liên quan khác về chủ trương nêu trên để phối hợp thực hiện.

- Quản lý lý lịch khoa học của các giảng viên chặt chẽ. Phòng QLĐT&KH nhập dữ liệu vào Phần mềm quản lý đào tạo để theo dõi, dễ kiểm tra và xác nhận.

- Phòng QLĐT&KH tổ chức biên soạn, biên soạn lại tài liệu ĐTBD lãnh đạo cấp Phòng, ngạch Kế toán viên, Kế toán viên chính.

- Phòng QLĐT&KH xây dựng kế hoạch, chương trình, mời viết tham luận, trình bày và tổ chức Hội thảo vào trung tuần tháng 12/2018.

3. Kết luận

Thông báo này được triển khai tới toàn thể viên chức tại các cuộc họp toàn thể CBVC các Phòng, Khoa, Trung tâm (Các đơn vị lưu ý thực hiện) và được lập thành biên bản gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Thông báo.

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Các Đoàn thể;

- Lưu: VT, TC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

Nguyễn Kim Anh

 

Thông báo khác