banner

Thông báo kết luận của Ban Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 08/2018

15/02/2019

 

  BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

 TÀI CHÍNH

Số:            /TB-BDCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  17  tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Giám đốc Trường

tại cuộc họp giao ban tháng 8/2018

 
 

 

 

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng 7/2018, đồng thời thảo luận triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2018. PGS.TS Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm PTĐT&TVTC.

Sau khi nghiên cứu báo cáo tổng hợp của Phòng Tổ chức – Hành chính và ý kiến của lãnh đạo chủ chốt các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí Giám đốc đã phát biểu ý kiến kết luận một số nội dung trọng tâm trong công tác tháng 8/2018 như sau:

1. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

- Về công tác Tổ chức – Hành chính:

* Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với các đơn vị sớm triển khai các gói thầu về mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc, xây dựng danh mục mua sắm trình Ban Giám đốc phê duyệt.

* Phòng TCHC cần lưu ý về việc mua sắm, đấu thầu tập trung các trang thiết bị, văn phòng phẩm làm việc phục vụ công tác thường xuyên của Trường.

* Về xây dựng, ban hành các Quy chế, đề nghị Phòng TCHC tổ chức họp cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị để lấy ý kiến lần cuối trước khi trình Giám đốc ban hành.

* Yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở nghiêm khắc đối với Trung tâm ĐTBD CB tài chính Miền Nam về việc sử dụng con dấu vào việc phát hành công văn chiêu sinh.

* Giao Phòng TCHC nghiên cứu thuê đơn vị, cá nhân tư vấn xây dựng Đề án quản lý, sử dụng tài sản công. Rà soát lại các tài sản của Trường.

* Phòng QLĐT, TCKT, TCHC lưu ý khi trình ký các văn bản phải đúng quy trình, có đầy đủ các văn bản, thủ tục trình kèm (nếu có).

- Về công tác Tài chính – Kế toán:

* Từ nay đến cuối năm, Phòng Tài chính – Kế toán phải tập trung cho công tác giải ngân kinh phí ngân sách (ĐTBD, mua sắm, HTQT và kinh phí thường xuyên khác). Khẩn trương đôn đốc các đơn vị, cá nhân thanh toán dứt điểm các nguồn thu sự nghiệp.

* Yêu cầu Phòng TCKT rà soát, kiểm tra và kiểm soát việc vượt giờ giảng của giảng viên trong Trường; không nên để cá nhân giảng viên có mức vượt giờ giảng quá lớn.

* Phòng TCKT hàng tháng có báo cáo chi tiết, cụ thể cho BGĐ về các loại kinh phí, quản lý dòng tiền của Trường.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng và hợp tác quốc tế

* Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học phối hợp với các đơn vị sớm triển khai ứng dụng Phần mềm quản lý đào tạo, chậm nhất 30/8 phải thực hiện xong tại Phòng.

* Phòng QLĐT&KH phối hợp với Trung tâm ĐTBD CB tài chính Miền Nam cung cấp đầy đủ các thông tin về lịch giảng, giảng viên cho đơn vị chức năng có yêu cầu.

* Rà soát lại kế hoạch ĐTBD năm 2018, lựa chọn các lớp có khả năng thực hiện được để thực hiện và phối hợp với Phòng TCKT trong cân đối kinh phí ngân sách cho việc thực hiện, cụ thể:

- Tập trung đánh giá, lựa chọn các lớp thiết thực, có tính khả thi khi thực hiện cao;

- Bám sát kế hoạch điều chỉnh năm 2018;

- Xây dựng dự toán, giao từng lớp cho các đơn vị thực hiện trong đó có công tác chiêu sinh;

* Phòng QLĐT&KH sớm dự thảo Đề cương kế hoạch ĐTBD năm 2019, trình BGĐ xem xét trong tháng 8/2018.

* Rà soát, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn giảng viên, quản lý, sử dụng giảng viên...

* Phòng QLĐT&KH nghiên cứu thực hiện thuê đơn vị, chuyên gia bên ngoài xây dựng các chương trình, tài liệu. Đồng thời báo cáo BGĐ về việc thuê chuyên gia biên soạn, cập nhật mới tài liệu Kế toán viên, Lãnh đạo cấp phòng.

* Phòng Hợp tác quốc tế phải triển khai xong 02 hội thảo trước tháng 11/2018; tập trung thực hiện các lớp đào tạo tại nước ngoài theo kế hoạch. Xây dựng và trình BGĐ xem xét cơ chế thuê chuyên gia, giảng viên nước ngoài.

3. Kết luận

Thông báo này được triển khai tới toàn thể viên chức tại các cuộc họp toàn thể CBVC các Phòng, Khoa, Trung tâm (Các đơn vị lưu ý thực hiện) và được lập thành biên bản gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Thông báo.

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Các Đoàn thể;

- Lưu: VT, TC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

Nguyễn Kim Anh

 

Thông báo khác