banner

Thông báo tập huấn, hướng dẫn "Nghị định 60/2021/NĐ-CP: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập"

09/07/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ 

TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­­­­­­­

Số:291/BDCB-HTQT

             Hà Nội, ngày 08  tháng 7 năm 2021

V/v Tập huấn, hướng dẫn: “Nghị định 60/2021/NĐ-CP: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập”

         

Kính gửi:

- Các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương;

- Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; Phòng Tài chính, Giáo dục các Quận, Huyện, Thị xã;

- Các Đơn vị sự nghiệp công lập.

          Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 trong thời gian qua đã đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới quản trị tài chính – kế toán công. Quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có nhiều thay đổi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tạo ra cơ chế chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác điều hành, quản lý tài chính - kế toán, tài sản, v.v. theo hướng tự chủ ở mức cao nhất.

          Để trang bị, cập nhật, hướng dẫn và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý tài sản nhà nước gắn liền với cơ chế tự chủ theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP cho các công chức, viên chức, cán bộ đang làm công tác quản lý tài chính, kế toán, chủ tài khoản tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn quốc, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính tổ chức chương trình tập huấn, hướng dẫn “Nghị định 60/2021/NĐ-CP: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập” với các nội dung như sau:

1. Thời gian: 03 ngày, trong tháng 7, 8, 9/2021.

2. Địa điểm: Tại Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ, Tp Hải Phòng hoặc tại địa điểm do đơn vị đề xuất.

3. Hình thức học tập: Học viên có thể đăng ký 1 trong 2 hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

+ Trực tiếp: Khoá tập huấn được tổ chức tập trung một kỳ liên tục tại 1 địa phương.

+ Trực tuyến: Học viên hoặc đơn có thể tham gia lớp tập huấn theo hình thức trực tuyến qua hệ thống học tập Mircosoft Teams 365, mỗi học viên được cấp 01 tài khoản để tham gia lớp tập huấn.

4. Đối tượng tham gia tập huấn: Chủ tài khoản các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập; Chuyên viên Sở Tài chính; Chuyên viên Phòng Tài chính cấp huyện, thị xã; Các đối tượng khác có nhu cầu.

5. Nội dung tập huấn: Bao gồm các chuyên đề được Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính phê duyệt:

- Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về quản lý ngân sách theo Luật Ngân sách năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan. Thời gian: 0,5 ngày

- Chuyên đề 2: Những điểm mới của Nghị định 60/2021/NĐ-CP so với Nghị định 16/2015/NĐ-CP. Thời gian: 0,5 ngày

- Chuyên đề 3: Nâng cao kỹ năng quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp  công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Thời gian: 01 ngày

- Chuyên đề 4: Quản lý tài sản công ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian: 0,5 ngày

- Chuyên đề 5: Tổ chức công tác kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian: 0,5 ngày

6. Giảng viên: Các chuyên gia, giảng viên có thâm niên công tác của Bộ Tài chính trực tiếp biên soạn góp ý cho Nghị định 60/2021/NĐ-CP; các giảng viên có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ trực tiếp biên soạn tài liệu Bồi dưỡng kế toán, tài chính của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính.

7. Học phí: 1.500.000 đồng/học viên/khoá học (đã bao gồm học phí và tài liệu học tập). Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 10 người trở lên và đóng tiền trước 20/7/2021.

Để chương trình tập huấn đạt chất lượng, kính đề nghị Quý đơn vị/cá nhân sắp xếp và đăng ký tham gia trước ngày 25/7/2021 đối với lớp đăng ký học cuối tháng 7/2021, các lớp tổ chức trong tháng 8/2021 và 9/2021 đăng ký trước ngày 10 hàng tháng (Sau khi Quý đơn vị đăng ký Ban Tổ chức sẽ gửi thông báo xác nhận chỗ và thông tin tài khoản để Quý vị thanh toán phí tham dự cũng như cấp tài khoản học trực tuyến trong trường hợp đơn vị, học viên đăng ký tập huấn trực tuyến).

Đăng ký tham dự theo 3 cách: thông tin đường link; sử dụng mã QR code hoặc “Phiếu đăng ký” đính kèm theo công văn, gửi về Ban Tổ chức theo địa chỉ email dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhdtoUdo8kxc9DexXSPW1DyANQrcx6Ky7HBVlXw1kt0H8fA/viewform?usp=sf_link

Mã QR:

Thông tin liên hệ:

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính.

- Địa chỉ: số 291, ngõ 343, Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội.

- Điện thoại: 024.33990555 (số máy lẻ 314) hoặc di động: 0904.114.112

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và cử công chức, viên chức, cán bộ đăng ký tham gia./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đỗ Văn Trường

 

IĐính kèm: Công văn chiêu sinh.pdf

Thông báo khác