banner

Thông báo triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

03/04/2020

Ban Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 tới toàn thể viên chức, người lao động Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Văn bản theo file đính kèm./Công văn số 122/BDCB-TCHC ngày 03/04/2020.pdf

Thông báo khác