banner

09/07/2021

Thông báo tập huấn, hướng dẫn "Nghị định 60/2021/NĐ-CP: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập"

06/04/2020

Quyết định số 23/QĐ-BDCB về việc ban hành hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams và nội quy lớp học trực tuyến

03/04/2020

Ban Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 tới toàn thể viên chức, người lao động Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính