banner

16/11/2021

Danh sách các cá nhân bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (theo file đính kèm). Cá nhân và đơn vị có ý kiến xin vui lòng gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 22/11/2021.

09/07/2021

Thông báo tập huấn, hướng dẫn "Nghị định 60/2021/NĐ-CP: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập"

06/04/2020

Quyết định số 23/QĐ-BDCB về việc ban hành hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams và nội quy lớp học trực tuyến