banner

12/10/2022

- Căn cứ điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam; - Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-BDCB ngày 21/09/2022 của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính về việc phê duyệt giá khởi điểm; Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực theo quy định của pháp luật, đăng ký xét chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản theo công văn dưới dây:

16/11/2021

Danh sách các cá nhân bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (theo file đính kèm). Cá nhân và đơn vị có ý kiến xin vui lòng gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 22/11/2021.

09/07/2021

Thông báo tập huấn, hướng dẫn "Nghị định 60/2021/NĐ-CP: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập"