banner
Báo cáo công tác tháng 3/2010

16/07/2018 04:10 PM

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

_____________

Số: 55/BC-BDCB

Độc lập – Tư do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 23   tháng 3 năm 2010

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3/2010

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2010

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3/2010.

1. Công tác Tổ chức – hành chính.

- Xét số cán bộ, viên chức hết thời gian tập sự.

- Hoàn thành việc nâng lương trước hạn năm 2010.

- Phối hợp với các Phòng, Khoa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trường và đón nhận huân chương;

2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng.

2.1. Tổ chức khai giảng:

- 04 lớp QLNN chương trình chuyên viên tại:

+ Vĩnh Long ngày 02/3/2010;

+ Thanh Hoá: ngày 03/3/2010 với 100 học viên;

+ Hà Nội: ngày 09/3/2010 với 121 học viên;

+ Đà Nẵng: ngày 18/3/2010 với 66 học viên;

- 02 lớp QLNN chwơng trình chuyên viên chính tại:

+ Hà Nội: ngày 04/3/2010 với 73 học viên;

+ Thanh Hoá: ngày 23/3/2010 với 68 học viên;

- Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ tổ chức  triển khai một số lớp Bồi dưỡng về công tác Đảng:

+ Lớp Đảng viên mới: ngày 23/3/2010.

+ Lớp đối tượng đảng: ngày 29/3/2010

2.2. Một số công việc khác đã triển khai.

Trình Bộ mở 04 lớp Bồi dưỡng quy hoạch cấp Chi cục theo kế hoạch năm 2010 đã được Bộ phê duyệt.

3. Hoạt động đào tạop bồi dưỡng cho các Bộ , Ngành địa phương:

- Hoàn thiện hồ sơ và kiểm tra cấp chứng chỉ cho các lớp KTT liên kết tại Bắc Ninh, Công ty kiểm toán ACC, Trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh;

- Lập kế hoạch tổ chức chiêu sinh các chương trình như: Đấu thầu, kế toán trưởng, Thuế dành cho nhà quản lý, Bồi dưỡng kiến thức kế toán cao cấp;

- Khai giảng Lớp KTT tại Phú Thọ và Lớp KTT tại Hàng Chuối – Hà Nội;

3. Hoạt động Hợp tác quốc tế .

- Tổ chức các hoạt động với AFDC và một số đơn vị có liên quan xây dựng chương trình khoá đào tạo “Quản lý ngân sách; chính sách an sinh xã hội của Trung Quốc” tổ chức tại Trung Quốc.

- Phối hợp với Vụ TCCB và các đơn vị có liên quan trình Bộ tổ chức khoá đào tạo về “Quản lý tài chính và phát triển nguồn nhân lực” dự kiến tại nước cộng hoà Pháp.

- Tham gia giảng dạy và học tập khoá học “Quản lý theo dõi và đánh giá Dự án ODA” từ ngày 22/3-24/3/2010.

- Phối hợp với VCCI dự thảo quy chế và xây dựng kế hoạch năm 2010, 2011 chuẩn bị ra mắt Câu lạc bộ “Quản trị tài chính Doanh nghiệp”.

- Hoàn thành Đề án phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ĐTBD CBCC ngành tài chính giai đoạn 2010-2012.

4. Công tác Tài vụ quản trị.

- Hoàn thành các báo cáo:

 + Công khai quản lý và sử dụng tài sản cố định năm 2009.

 + Tiến độ triển khai Dự án xin đất tại Hưng Yên.

+ Điều chỉnh phân bổ dự toán năm 2010.

+ Công khai phân bổ dự toán năm 2010.

- Tiếp nhận bàn giao tài sản từ Dự án Bảo Hiểm.

- Hoàn thành cơ sở vật chất và các công việc khác cho Lễ kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương.

 5. Phân hiệu Miền Nam.

- Khai giảng các lớp:

+ 01 Lớp QLNN chuyên viên chính tại Gia Lai với 125 học viên ngày 11/3/2010.

+ 01 Lớp QLNN chương trình chuyên viên tại Cục thuế tỉnh Bình Dương với 110 học viên ngày 19/3/2010.

+ 01 Lớp kế toán trưởng HCSN tại Cục thuế TP. Hồ Chí Minh với 46 học viên (ngày 11/3/2010).

- Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Tiền công vụ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ngày 14/3/2010

6. Các công việc chung của Trường.

- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương lao động hạng nhì.

 - Tổ chức hoạt động dã ngoại cho chị em phụ nữ nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Tổ chức toạ đàm thanh niên nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2010.

1. Công tác Tổ chức – hành chính.

- Hoàn thiện cài đặt phần mềm quản lý công tác cán bộ;

- Hoàn thiện các thủ tục, quy hoạch, bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp Phòng, Phân hiệu Miền Nam.

- Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho đội ngũ Giảng viên kiêm chức;

2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng.

- Trình bộ triển khai các lớp Bồi dưỡng quy hoạch năm 2010 đã được Bộ phê duyệt.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ Bộ triển khai lớp BDLL cho đảng viên mới vào trung tuần tháng 4;

- Phối hợp với Vụ TCCB đôn đốc các đơn vị cử cán bộ đi học và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và Quy hoạch lãnh đạo cấp Chi cục

- Phối hợp với PHMN đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ cho học viên lớp QLNN ngạch chuyên viên tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

- Kết hợp với Văn phòng Công đoàn Bộ tổ chức lớp BDNV Thanh tra nhân dân tại Sầm Sơn – Thanh Hoá.

3Hoạt động đào tạo bồi dưỡng cho các Bộ , Ngành địa phương:

- Tập trung chiêu sinh các lớp được phép cấp chứng chỉ tại Hà Nội và một số tỉnh đã có sự liên kết;

- Mở rộng, khai thác các lớp theo chương trình ĐTBD trong ngân sách đã đươc phê duyệt nội dung chương trình;

- Chuẩn bị khai giảng lớp Kế toán trưởng tại Lạng Sơn Và Cao Bằng;

4. Hoạt động Hợp tác quốc tế.

- Trình Bộ tổ chức khoa đào tạo “Quản lý ngân sách; chính sách an sinh xã hội của Trung Quốc” tại Trung Quốc (dự kiến tháng 5/2010).

- Phối hợp với IGDPE - Cộng Hoà Pháp hoàn thành chương trình khoá đào tạo “Quản lý tài chính và phát triển guồn nhân lực”

- Phối hợp với dự án CCBP đề xuất các khoá đào tạo năm 2010.

- Phối hợp với VCCI chuẩn bị chương trình và thủ tục để ra mắt câu lạc bộ “Quản trị tài chính doanh nghiệp”.

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển HTQT trong lĩnh vực ĐTBD CBCC ngành tài chính giai đoạn 2010 – 2012.

5. Công tác Tài vụ - quản trị.

- Hoàn thành báo cáo kiểm kê TSCĐ 0h ngày 01/01/2010, hoàn thiện hệ thống sổ TSCĐ năm 2009.

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2009

- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ tiếp nhận tài sản từ Dự án bảo hiểm.

- Dự thảo sửa đổi, bổ xung  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010 trình Giám đốc phê duyệt.

- Đánh giá hồ sơ, đề xuất và đàm phán ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện Dự án xây lắp cải tạo tầng 5, tầng 6 tào nhà làm việc.

- Lập hồ sơ chỉ định thầu xây lắp cải tạo tầng 5, tầng 6 trình Giám đốc duyệt phát hành tới nhà thầu được chỉ định.

6. Phân hiệu Miền Nam.

- Mở các lớp KTT doanh nghiệp cho tỉnh Đồng Tháp.

- Mở 01 lớp QLNN chương trình chuyên viên tại Gia Lai.

7. Các công việc chung của Trường.

- Tổ chức trực bảo vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn khu liên cơ trong dịp nghỉ lễ 30/4/ và 1/5/2010./.

 Nơi nhận:

     - Văn phòng Bộ (để b/c);

     - Ban Giám đốc, các Phòng, Khoa,PHMN;

     - Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tạo