banner
Báo cáo công tác tháng 5/2010

16/07/2018 04:09 PM

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

______________

Số:     /BC-BDCB

Độc lập – Tư do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2010

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2010

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2010

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2010:

1. Công tác Tổ chức - hành chính:

- Tập trung hoàn thiện các văn kiện cho Đại hôi Chi bộ lần 2, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Thương thảo Hợp đồng cài đặt phần mềm quản lý cán bộ và tiền lương;

- Chuẩn bị văn bản, thủ tục giới thiệu nhân sự Giám đốc Trường;

- Làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội về giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ hưu.

- Hoàn thành việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ ở Phân hiệu Miền Nam.

2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng:

2.1 Hoạt động đào tạo bồi dưỡng:

- Tổ chức khai giảng các lớp:

+ 02 lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Chị cục và tương đương:

·         Tại Thanh Hoá: Từ ngày 05 - 14/5/2010 với 48 học viên.

·         Tại Đà Nẵng: 19 - 24/5/2010 với 37 học viên.

+ 01 lớp chuyên viên tại Trường CĐ Tài chính - QTKD Hưng Yên ngày 07/5/2010 với 50 học viên..

+ 01 lớp Tiền công vụ cho cán bộ Kho bạc Nhà nước tại Vĩnh Long ngày 26/5/2010.

- Tăng cường việc quản lý các lớp bồi dưỡng đang mở tại Trường, các địa phương và cấp chứng chỉ cho các học viên có đủ điều kiện.

2.2 Hoạt động đào tạo bồi dưỡng cho các Bộ, Ngành địa phương:

- Mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức KT-TC cập nhật tại Cục thuế Khánh Hoà từ ngày 04 - 07/5/2010; Cục thuế Tây Ninh từ ngày 10 - 13/5/2010.

- Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức KT-TC cho lãnh đạo cấp Sở tại Hà Giang từ ngày 24 - 26/5/2010.

- Mở lớp Bồi dưỡng kế toán cho Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Thủ quỹ tại Hà Giang từ ngày 31/5 - 06/6/2010.

- Liên kết mở các lớp KTT DN và HCSN tại Nghệ An, Nha Trang.

- Khai giảng lớp KTT DN tại Lạng Sơn với gần 60 học viên.

- Bế giảng lớp KTT DN tại Phú Thọ với 40 học viên.

- Cấp chứng chỉ cho 02 lớp KTT DN tại Đà Nẵng với 84 học viên.

3. Hoạt động Hợp tác quốc tế:

- Chuẩn bị nội dung cho Hội thảo “Tài chính cho tam nông”, dự kiến cuối tháng 6/2010.

- Trình Bộ tổ chức khóa đào tạo “Quản lý ngân sách và chính sách an sinh xã hội” tại Thượng Hải, Trung Quốc.

- Phối hợp với ADETEF, IGPDE và các đơn vị tổ chức khóa học “Tài chính công và quản lý nguồn nhân lực” tại Cộng hòa Pháp (dự kiến tháng 7/2010).

- Tiếp và làm việc với Ông Olivier de Lagarde, Phó Giám đốc IFPASS - Học viện Đào tạo các chức danh nghề Bảo hiểm thuộc ENASS (Đại học Quốc gia Bảo hiểm của Cộng hoà Pháp) ngày 03/05/2010.

- Tham gia ý kiến với Vụ HTQT về nội dung hỗ trợ Trường BDCB tài chính trong công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua Thỏa thuận khung về hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Pháp (dự kiến ký vào cuối tháng 6/2010).

4. Công tác Tài vụ quản trị:

- Tổ chức kiểm tra quyết toán tài chính năm 2009 tại PH Miền Nam.

- Hoàn thiện sổ sách quyết toán năm 2009.

- Hoàn thành quyết thuế TNCN năm 2009.

- Báo cáo Giám đốc kết quả đánh giá hồ sơ, đề xuất và đàm phán ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện Dự án XLCT tầng 5, tầng 6. Thông báo cho các đơn vị làm việc tại tầng 5, 6 tạm di chuyển địa điểm, khởi công dự án sửa chữa.

5. Phân hiệu Miền Nam:

- Khai giảng các lớp:

+ 01 lớp QLNN chương trình chuyên viên tại tỉnh Bình Thuận;

+ 01 lớp QLNN chương trình chuyên viên chính tại tỉnh Vĩnh Long;

- Bế giảng: 01 lớp Tiền công vụ cho Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.

6. Các công việc chung của Trường:

- Tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của Trường về thăm K9, Ba Vì, Hà Nội nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ ngày 17/5/2010.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2010:

1. Công tác Tổ chức - hành chính:

- Hoàn thiện cài đặt phần mềm quản lý cán bộ và tiền lương;

- Triển khai mở lớp Bồi dưỡng Kỹ năng sư phạm;

- Hướng dẫn tự kiểm tra nội bộ tại Phân hiệu Miền Nam về công tác ĐTBD.

- Làm thủ tục bổ nhiệm Phó Giám đốc Phân hiệu và Phó trưởng phòng Phân hiệu Miền Nam.

- Thông báo nghỉ hưu từ ngày 01/01/2011 cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc Trường.

2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng:

2.1 Hoạt động đào tạo bồi dưỡng:

- Tổ chức khai giảng các lớp:

+ 01 lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Chị cục và tương đương tại Vĩnh Long từ ngày 07 - 16/6/2010.

+ 01 lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng cho cơ quan Bộ tại Hà Nội từ ngày 21 - 30/6/2010.

- Bế giảng các lớp:

+ 02 lớp chuyên viên chính

·         Tại Hà Nội: Ngày 4/6/2010 với 73 học viên.

·         Tại Thanh Hoá: Ngày 23/6/2010 với 68 học viên.

+ 04 lớp chuyên viên:

·         Tại Hà Nội: Ngày 11/6/2010 (Lớp A với 59 học viên; Lớp B với 48 học viên).

·         Tại Thanh Hoá: Ngày 03/6/2010 với 98 học viên.

·         Tại Đà Nẵng: Ngày 18/6/2010 với 57 học viên.

- Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Tiền công vụ cho cán bộ Kho bạc Nhà nước tại Hải Phòng ngày 23/6/2010 với 66 học viên.

- Làm việc với Học viện CT-HC Quốc gia HCM triển khai lớp Bồi dưỡng Lý luận - Hành chính cao cấp và Trường Quân sự quân khu Thủ đô về mở lớp bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3 của Bộ.

2.2 Hoạt động đào tạo bồi dưỡng cho các Bộ, Ngành địa phương:

- Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức KT-TC cập nhật tại Cục Hải quan Cần Thơ từ ngày 14 - 17/6/2010.

- Mở lớp Dịch vụ Bồi dưỡng Kế toán cho Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Thủ quỹ tại Thái Nguyên 21 - 26/6/2010.

- Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức KT-TC cập nhật tại Cục Hải quan Lào Cai từ ngày 28/6 - 26/6/2010.

- Bế giảng các lớp KTT DN tại Lạng Sơn, Hàng Chuối (Hà Nội).

3. Hoạt động Hợp tác quốc tế:

- Tổ chức Hội thảo “Tài chính cho tam nông” (Dự kiến cuối tháng 6/2010).

- Trình Bộ và triển khai tổ chức khóa học “Tài chính công và quản lý nguồn nhân lực” tại Cộng hòa Pháp (Dự kiến tháng 7/2010).

- Làm việc với Vụ HTQT để thống nhất về các nội dung cụ thể liên quan đến Trường BDCB tài chính trong Thỏa thuận hợp tác song phương với Bộ Tài chính Pháp (giai đoạn đầu 2011 - 2013).

- Tham gia khóa học “Chu trình quản lý dự án” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Đánh giá Việt Nam - Nhật Bản 2009.

- Tổ chức thẩm định và kết thúc Dự án Bảo hiểm do Vụ HTQT chủ trì.

4. Công tác Tài vụ - quản trị:

- Tiếp tục hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán chuẩn bị công tác xét duyệt Quyết toán năm 2009

- Đối chiếu quyết toán thuế TNCN năm 2009. Hoàn thiện các thủ tục và thông tin về MST, chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

- Rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010, báo cáo Giám đốc duyệt.

- Tiếp tục triển khai khâu thủ tục về giao đất với UBND tỉnh Hưng Yên.

- Hoàn thiện công tác bàn giao tài sản Dự án Bảo hiểm.

- Phối hợp với Công đoàn và Phòng TCHC, Phòng PTDV kiểm tra lại việc thu phí trông giữ ôtô và phí hỗ trợ của sinh viên tại chức - Học viện Tài chính K37 và K38.

5. Phân hiệu Miền Nam:

- Bế giảng lớp Kế toán trưởng HCSN tại Hậu Giang.

- Dự kiến mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức KT-TC cập nhật và Tài chính cho xã phường.

6. Các công việc chung của Trường:

- Tổ chức các hoạt động cho con toàn thể cán bộ, viên chức của Trường nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2010.

 - Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.

 

 Nơi nhận:

     - Văn phòng Bộ (để b/c);

     - BGĐ, các Phòng, Khoa,PHMN;

     - Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Văn Tạo