banner
Bồi dưỡng kiến thức thi cấp chứng chỉ tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

09/07/2018 09:54 AM

Từ ngày 5 đến ngày 10/12/2016, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức nhằm giúp học viên tiến hành thi lấy chứng chỉ tin học theo chuẩn Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 11/3/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nhằm cụ thể hóa các yêu cầu cơ bản về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành và chứng chỉ chuẩn quốc tế đối với công chức, viên chức và người lao động trong việc sử dụng công nghệ thông tin. Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định cụ thể và chi tiết về việc thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn Thông tư 03 áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Như vậy các chương trình tin học ứng dụng A, B, C được ban hành và sử dụng kèm theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 3/7/2000 sẽ không còn phù hợp, không đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng quy định tại Thông tư 03.

Trên cơ sở Thông tư 03 và Thông tư liên tịch số 17, các Trung tâm ngoại ngữ và tin học được cấp phép tổ chức việc thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định mới. Đồng thời tất cả các cơ quan, đơn vị và cá nhân có sử dụng chứng chỉ tin học theo Quyết định năm 2000 đều sẽ phải tiến hành thi lấy chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định mới. Đây là điều kiện bắt buộc thể thực hiện việc thi tuyển dụng, thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính đối với các cơ quan nhà nước, hành chính sự nghiệp và cơ quan ban đảng, đoàn thể khác.

Nhằm bổ sung kiến thức, góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin ứng dụng trong công việc; Trường BDCB tài chính đã phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng chuẩn CNTT theo thông tư 03. Đây là cơ hội để học viên được tiếp cận đến chuẩn mới, bổ sung và nâng cao kiến thức, thực hành CNTT đáp ứng chuẩn CNTT mới. Trên cơ sở đó, các học viên sẽ có đủ kiến thức, khả năng để tiến hành thi và được cấp chứng chỉ CNTT theo Thông tư 03.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được tham gia thi và cấp chứng chỉ do đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin – Truyền thông quy định, cấp phép.

 

TH. Quang Anh