banner
Đề tài NCKH cấp Nhà nước năm 2008

05/07/2018 05:47 PM

Mã số KX01.17/06-10

Chủ nhiệm: PGS.TS Đỗ Đức Minh

Năm thực hiện: 2008-2010

Đề tài nằm trong Chương trình NCKH trọng điểm cấp Nhà nước:"Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020", Mã số KX01/06-10.

File đính kèm