banner
Đề tài NCKH độc lập cấp nhà nước năm 2005

05/07/2018 05:43 PM

Đồng chủ nhiệm: GS.TS Vũ Văn Hóa và TS. Lê Xuân Nghĩa

Phó chủ nhiệm kiêm thư ký: PGS.TS Đỗ Đức Minh

Năm thực hiện 2005-2007

 

Xem toàn bộ đề tài