banner
Tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá năm 2021

10/08/2021 09:51 AM

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 341/BDCB-BDCN

           Hà Nội, ngày  03  tháng 08 năm 2021

V/v tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ

           chuyên ngành thẩm định giá

          

   

                       Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị

Nhằm mục đích trang bị, cập nhật cho các công chức, viên chức của địa phương có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và Chứng chỉ phục vụ công tác thẩm định giá khi tham gia Hội đồng thẩm đinh giá theo Quy định tại khoản 2, Điều 28, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về hoạt động thẩm định giá. Trường BDCB tài chính – Bộ Tài chính tổ chức khóa học và cấp chứng chỉ: “Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá” theo phương thức xã hội hóa, nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham dự

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thẩm định giá trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các cán bộ, công chức, viên chức khác có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

2. Nội dung chương trình:

Chương trình được giảng dạy theo đúng nội dung quy định tại Thông tư 204/2014/TT - BTC về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, Thông tư  số 11/2019/TT-BTC ngày ngày 20 tháng 02 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày  23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Nội dung chương trình gồm 6 chuyên đề và 1 bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập:

Chuyên đề 1:

Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá, hoạt động thẩm định giá nhà nước

Chuyên đề 2:

Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định giá

Chuyên đề 3:

Thẩm định giá bất động sản

Chuyên đề 4:

Thẩm định giá máy, thiết bị

Chuyên đề 5:

Chuyên đề 6:

Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá tài sản vô hình

3. Học phí:

- Nguồn kinh phí do đơn vị cử học viên đi học thanh toán hoặc do học viên tự chi trả.

- Mức học phí: 3.800.000 đồng/học viên/khóa học.

4. Giảng viên: Tham gia giảng dạy khóa học là các giảng viên có trình độ chuyên sâu và giàu kinh nghiệm về lĩnh vực thẩm định giá của Bộ Tài chính và Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

5. Thời gian học tập:

- Thời gian: 6 ngày;

- Dự kiến khai giảng:

+ Lớp tháng 8 năm 2021: ngày 25 tháng 8 năm 2021.

+ Lớp tháng 9 năm 2021: ngày 20 tháng 9 năm 2021.

(học liên tục vào các ngày trong tuần hoặc ngoài giờ hành chính).

6. Hình thức và địa địa điểm:

- Hình thức học trực tuyến (online) sử dụng trên phần mềm Microsoft Office 365 bản A1) kết hợp thi tập trung.

- Địa điểm học trực tuyến: học viên tự lựa chọn địa điểm, chuẩn bị thiết bị học tập (máy tính có mic, tai nghe/loa, laptop; Ipad…) có kết nối mạng internet. Kiểm tra tập trung: tại Hà Nội hoặc tại địa phương phối hợp tổ chức lớp.

7. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học học viên có đủ điều kiện theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá” do Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cấp và đủ điều kiện tham gia Hội đồng thẩm định giá theo quy định.

Để chương trình đạt chất lượng, kính đề nghị Quý đơn vị/cá nhân sắp xếp và đăng ký tham gia lớp học. Đăng ký tham dự theo 3 cách: thông tin bằng đường link; sử dụng mã QR code hoặc “Phiếu đăng ký” đính kèm theo công văn, gửi về Ban Tổ chức lớp theo địa chỉ email dưới đây:

Đường link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1tXAHdgzq

X3qRkYp9UUjBC4yrlEoCIVl9Pdv41DTStInSIg/viewform?usp=sf_link

Mọi thông tin liên hệ theo địa chỉ: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, số 291, Ngõ 341, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024 33990555 (số máy lẻ 414). Liên hệ trực tiếp:

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc (để b/c)

- Phòng QLĐT&KH

- Lưu VT, BDCN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                                 (Đã ký)

Nhữ Trọng Bách

 

/File đính kèm.pdf

/File đính kèm.doc