banner
Lịch công tác tuần số 25/2020 từ 22/06 đến 26/06/2020

20/06/2020 01:51 PM

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 25/2020 TỪ 22/6 ĐẾN 26/6/2020

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
CSVC

Thứ 2,
22/6

Tp Hồ Chí Minh

7h30

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng

Đại biểu và Học viên

Đại diện Lãnh đạo Trường NV Kho bạc

P.HTQT

P.HTQT

Hà Nội

15h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên – KTV.SN.20.31

(trực tuyến)

Đại biểu và Học viên

Đại diện BGĐ

P.HTQT

P.TCHC, Tổ ĐTTX

Hà Nội

16h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên – KTV.SN.20.32 (trực tuyến)

Đại biểu và Học viên

Đại diện BGĐ

P.HTQT

P.TCHC, Tổ ĐTTX

Thứ 3,
23/6

Thứ 4, 24/6

Thứ 5, 25/6

Tp Hồ Chí Minh

8h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ

Đại biểu và Học viên

Đại diện BGĐ

K.LĐQL

P.TCHC, TT MN

Thứ 6, 26/6

Các đơn vị tổ chức lịch họp sơ kết như đã đăng ký, chủ động trình mời Giám đốc quyết định đại diện BGĐ dự; chủ động bố trí địa điểm họp. Trường hợp trùng lịch hoặc phòng họp tầng 2 phải dùng để họp trực tuyến thì đơn vị phải liên hệ Phòng TCHC đề xuất xin họp tại địa điểm phòng học khác.