banner
Lịch công tác tuần số 23/2020 từ 08/06 đến 13/06/2020

05/06/2020 05:51 PM

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 23/2020 TỪ 8/6 ĐẾN 13/6/2020

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
CSVC

Thứ 2,
8/6

Hà Nội

8h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính (trực tuyến)

Đại biểu và Học viên

Đ.c Nguyễn Việt Cường

Phó Giám đốc

K.QLNN

P.TCHC, Tổ ĐTTX

Tp Hồ Chí Minh

7h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Đại biểu và Học viên

Đại diện Lãnh đạo Trường NVKB

P.HTQT

P.HTQT

Phòng họp tầng 2

14h00

Họp giao ban Trường tháng 6/2020 (Trực tuyến với TT MN và MT)

BGĐ; Trưởng/Phụ trách các đơn vị

Đ.c Đỗ Văn Trường

Giám đốc

P.TCHC

P.TCHC

Thứ 3,
9/6

Thứ 4, 10/6

Thứ 5, 11/6

Phòng họp tầng 2

8h30

Họp Hội đồng lao động tiền lương và quỹ phúc lợi

Theo Quyết định số 20/QĐ-BDCB ngày 20/3/2020

Đ.c Đỗ Văn Trường

Chủ tịch Hội đồng

P.TCHC

P.TCHC

Phòng họp tầng 2

9h30

Họp Hội đồng kỷ luật

Theo Quyết định thành lập Hội đồng

Đ.c Đỗ Văn Trường

Chủ tịch Hội đồng

P.TCHC

P.TCHC

Thứ 6, 12/6

Thứ 7, 13/6

Tổng cục Thuế

8h30

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Đại biểu và Học viên

Đại diện BGĐ

BĐH

Tổng cục Thuế

Lưu ý: Các đơn vị chú ý lập và nộp Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 về Phòng Tổ chức – Hành chính trước 10h00 ngày 10/6/2020 theo nội dung công văn số 200/BDCB-TCHC ngày 1/6/2020. Quá thời gian trên, coi như đơn vị có 01 lần không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định.