banner
Lịch công tác tuần số 19/2020 từ 11/05 đến 15/05/2020

10/05/2020 04:41 PM

      BỘ TÀI CHÍNH

       

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

       
               

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 19/2020 TỪ 11/5 ĐẾN 15/5/2020

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
CSVC

Thứ 2,
11/5

Hải Phòng

8h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng

Đại biểu và Học viên

Đ/c Đỗ Văn Trường

Giám đốc

P.HTQT

P.HTQT

Thứ 3,
12/5

Thứ 4, 13/5

Phòng họp tầng 2

8h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự Đại hội Chi bộ (1)

Theo Công văn số 19/CV-CB ngày 7/5/2020

Đại diện

Cấp ủy Chi bộ,

Ban Giám đốc

Cấp ủy

P.TCHC

Phòng họp tầng 2

10h00

Họp Giao ban công tác đào tạo bồi dưỡng mở rộng (2)

Thành phần như Hội nghị (1)

Đ.c Đỗ Văn Trường

Giám đốc

P.QLĐT

P.TCHC

Thứ 5, 14/5

Thứ 6, 15/5

Lưu ý: Các đơn vị căn cứ Công văn số 153/BDCB-TCHC ngày 27/4/2020 về chế độ nộp báo cáo định kỳ hàng tháng, tổ chức lập và nộp Báo cáo định kỳ tháng 5, Kế hoạch tháng 6/2020 về Phòng TCHC trước ngày 16/5.

(Các đơn vị lưu ý cách lấy số liệu hàng tháng và mẫu báo cáo theo Công văn số 153/BDCB-TCHC ngày 27/4/2020)