banner
Lịch công tác tuần số 18/2020 từ 04/05 đến 08/05/2020

03/05/2020 10:48 AM

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 18/2020 TỪ NGÀY 4/5 ĐẾN NGÀY 8/5/2020

Ngày tháng

Địa điểm

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Chuẩn bị CSVC

Thứ 2, 4/5

Thứ 3, 5/5

Thứ 4, 6/5

Thái Nguyên

8h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên (trực tuyến)

Đại biểu và Học viên

Đ/c Nguyễn Việt Cường

Phó Giám đốc

K.QLNN

P.TCHC, Tổ ĐTTX

Thứ 5, 7/5

Thứ 6, 8/5

Phòng Họp trực tuyến

9h00

Họp trực tuyến triển khai phương án ĐTBD kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

BGĐ Trường, VP Bộ, Vụ TCCB, Cục KHTC, Cục TH&TKTC, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

Đ/c Đỗ Văn Trường

Giám đốc

P.HTQT

P.TCHC, Tổ ĐTTX

Phòng họp Tầng 2

14h30

Họp Cấp ủy

Cấp ủy (mời Giám đốc tham dự)

Đ/c Nguyễn Việt Cường

Phó Bí thư

Cấp ủy

P.TCHC

Phòng Họp trực tuyến

16h00

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên tại Nam Định

Đại biểu và Học viên

Đ/c Nguyễn Việt Cường

Phó Giám đốc

P.HTQT

P.TCHC, Tổ ĐTTX