banner
Lịch công tác tuần số 17/2020 từ 17/04 đến 01/05/2020

27/04/2020 05:54 PM

      BỘ TÀI CHÍNH

       

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

       
               

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 17/2020 TỪ 27/4 ĐẾN 01/5/2020

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
CSVC

Thứ 2,
27/4

Thứ 3,
28/4

Phòng họp tầng 2

14h00

Họp Hội đồng thẩm định và biên tập câu hỏi trắc nghiệm

Theo Quyết định

Chủ tịch HĐ

P.QLĐT

P.TCHC

Thứ 4, 29/4

Thứ 5, 30/4

NGHỈ LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC KHÁNH 1/5

Thứ 6,
01/5