banner
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính - Kế toán

30/03/2020 11:08 PM

1. Chức năng

 Phòng Tài chính kế toán là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Trường có chức năng làm tham mưu  giúp Giám đốc  tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 2969/QĐ-BTC ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Là đơn vị tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện lập dự toán, chấp hành, quyết toán thu, chi kinh phí được giao hàng năm; Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản theo quy định. quản lý thống nhất công tác tài chính, kế toán đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (goi tắt là các đơn vị) theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Các nguồn tài chính của Trường gồm:

- Nguồn kinh phí nhà nước giao;

- Nguồn thu sự nghiệp từ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ;

- Kinh phí viện trợ nước ngoài (nếu có);

- Kinh phí được tài trợ, nguồn thu từ các dự án và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức công tác quản lý tài chính

a) Chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn các cơ chế, chính sách về quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản để triển khai thống nhất đối với các đơn vị dự toán trong Trường;  Nghiên cứu hướng dẫn, cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính ngân sách,  quản lý tài sản, các cơ chế chính sách , định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính, sử dung tài sản, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng đơn vị dự toán;  Nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc Trường trong công tác lập, chấp hành , quyết toán thu, chi ngân sách và công khai dự  toán, quyết toán ngân sách của Trường theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính ;  

    b) Tổ chức thực hiện lập dự toán thu, chi ngân sách của Trường theo quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính và theo phân cấp quản lý của Trường; chủ trì thẩm định dự toán thu, chi ngân sách đối với các đơn vị dự toán trong Trường; Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và từng giai đoạn của Trường trình cấp thẩm quyền phê duyệt ;

c) Tổ chức điều hành dự toán thu chi ngân sách được Bộ Tài chính giao; Xây dựng phương án phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc Trường theo quy định; Thẩm định danh mục dự toán mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ hàng năm của các đơn vị thuộc Trường ; Chủ trì thẩm định và giao kế hoạch sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp của Trường theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính để thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của Trường (Nguồn điều hành tập trung, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp các khoản vay, huy động...);Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán và tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm (Kể cả toán giao bổ sung và điều chỉnh cuối năm) của các đơn vị dự toán của Trường.

d) Chủ trì lập, tổng hợp báo cáo quyết toán và thẩm định , thẩm tra, xét duyệt và thông báo quyết toán thu chi ngân sách và các nguồn tài chính của các đơn vị dự toán trong Trường, báo cáo các cấp thẩm quyền theo quy định ; Chủ trì thực hiện công tác công khai dự toán, công khai quyết toán thu chi ngân sách hàng năm, công khai tài sản của Nhà nước và Bộ Tài chính;

e) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Trường ;

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và Bộ Tài chinh,  đảm bảo sự thống nhất trong toàn Trường ;

2. 2. Tổ chức công tác kế toán

a) Tổ chức công tác kế toán, chế độ báo cáo thống kê, công tác quyết toán ngân sách theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Tài chính áp dụng đối với đơn vị dự toán cấp 3;

b) Tổ chức công tác quản lý thu, chi tiền mặt và thu nộp kịp thời cho NSNN các khoản phải nộp theo quy định của Nhà nước ;

c) Tổ chức công tác thanh toán, quyết toán kịp thời, chính xác, đúng chế độ, đúng đối tượng đối với các khoản thu, chi ngân sách và các khoản kinh phí hợp pháp giao cho Trường ;

d) Chủ trì thực hiện công tác quản lý giá trị tài sản ; Chủ trì và hướng dấn thực hiện công tác kiểm kê tài sản, thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định về tài sản ; Hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách của Nhà nước và của Bộ Tài chính về công tác quản lý tài sản ; Chủ trì  đề xuất các phương án xử lý tài sản ( thuê, nượn, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh liên kết, cho thuê, tiêu huỷ...); Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của cấp thẩm quyền về xử lý tài sản theo quy định hiện hành của nhà nước và của Bộ Tài chính.

e) Phối hợp với các Phòng, Khoa và các đơn vị tổ chức thực hiện công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm và các hàng hoá dịch vụ khác theo dự toán được duyệt đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu mua sắm hàng hoá dịch vụ; Phối hợp với các Phòng TCHC quản lý hiệu quả các trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ của Trường ;

g) Phối hợp với các Phòng, Khoa quyết định việc bố trí cơ sở vật chất và các công việc khác có liên quan đến tổ chức các lớp học, các cuộc hội thảo,… tổ chức ngoài trụ sở chính để phục vụ cho công tác quyết toán kinh phí ;

h) Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và tự kiểm tra theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Tài chính đối với công tác quản lý tài chính tài sản được giao ;

i) Chủ trì đề xuất các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý tài chính và quản lý tài sản ; Thực hiện chế độ báo cáo tình hình tài chính, kế toán và tình hình tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý tài chính và quản lý tài sản.

2.3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn tài chính theo quy định của Trường.

2.4. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.

3. Quyền hạn:

3.1. Chủ động liên hệ trực tiếp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để cung cấp, trao đối các thông tin, tài liệu , hồ sơ liên quan cần thiết phục vụ nhiệm vụ được giao.

3.2. Được chủ động đề xuất với Giám đốc Trường và các cấp thẩm quyền tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dự toán, thanh toán đối với các đơn vị dự toán thuộc Trường do không chấp hành đúng quy định về lập, chấp hành , quyết toán ngân sách theo quy định của nhà nước và Bộ tài chính. Được phép từ chối thanh toán, quyết toán các khoản chi không đúng chính sách, chế độ quy định, không phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, không đảm bảo các hồ sơ thủ tục chứng từ theo quy định hiện  hành của Nhà nước và của Trường;

3.3. Có quyền đề xuất  với Giám đốc việc tạm dừng chi trả kinh phí cho các hoạt động mua sắm tài sản, hàng hoá dịch vụ ...khi phát hiện hoá đơn chứng từ không hợp pháp hợp lệ hoặc  giá cả không phù hợp ;

3.4. Được quyền đề xuất các giải pháp, các sáng kiến trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ trong công tác quản lý tài chính;

3.5. Được quyền kiểm tra các đơn vị việc chấp hành các nội quy, quy chế của Trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.6. Được trang cấp tài sản, thiết bị và phương tiện làm việc trong phạm vi định mức tiêu chuẩn của nhà nước và của Trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Phòng Tài chính Kế toán có 01 Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và một số viên chức theo chỉ tiêu biên chế được Trường giao.

4.2. Nhiệm vụ của Trưởng phòng :

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công, quản lý toàn diện  viên chức thuộc biên chế của Phòng ;

b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Phòng, giao nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể cho Phó trưởng phòng và VC trong Phòng, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác của từng VC trong phòng ; Có trách nhiệm thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho VC trong phòng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ;

c) Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao về những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Phòng. Kịp thời báo cáo Giám đốc quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng ;

d) Thực hiện những công việc khác do Giám đốc phân công ;

e) Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được giao ;

g) Nhiệm vụ của VC thực hiện theo chỉ đạo, phân công công việc của lãnh đạo Phòng trên nguyên tắc vị trí việc làm được cụ thể hóa tại các quyết định hoặc phân công cụ thể; tuân thủ sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trường; thực hiện, Luật viên chức và các nội quy, quy chế của Trường; Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đối với tài sản được giao.

Tin khác