banner
Lịch công tác tuần số 01/2020 từ 06/01 đến 10/01/2020

05/01/2020 08:34 AM

 

      BỘ TÀI CHÍNH

         

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

       
               

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 01/2020 TỪ 06/01 ĐẾN 10/01/2020

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
cơ sở VC

Thứ 2, 06/01

Phòng họp tầng 2

8h30

Họp Cấp ủy

Cấp ủy

Đ.c Nguyễn Việt Cường

Phó bí thư

Cấp ủy

P.TCHC

Phòng họp tầng 2

10h00

Họp Ban kiểm kê tài sản

Theo Quyết định

TS. Nguyễn Việt Cường

Phó Giám đốc

P.TCKT

P.TCHC

Thứ 3

07/01

Phòng học tầng 2

9h00

Họp Cấp ủy, Ban Giám đốc và Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị

Cấp ủy, Ban Giám đốc, Trưởng/phụ trách các Phòng, Khoa, Trung tâm, Lãnh đạo công đoàn, Đoàn Thanh niên

Đ.c Nguyễn Việt Cường

Phó Giám đốc

P.TCHC

P.TCHC

Thứ 4, 08/01

Phòng họp tầng 2

10h00

Hội nghị trù bị Hội nghị CCVC và Tổng kết năm 2019

Ban Giám đốc, TP.TCHC, TCKT, TB. TTrND, Ban Nữ công, ĐTN, Đại diện Cấp ủy, Đại diện BCH Công đoàn

Đại diện Ban Giám đốc

P.TCHC, BCH CĐ

P.TCHC

Thứ 5, 09/01

Thứ 6,
10/01

HT tầng 7

7h50

Hội nghị Công chức viên chức và Tổng kết công tác năm 2019

Toàn thể CCVC, đại biểu Miền Nam, Miền Trung và Khách mời

Ban Giám đốc

P.TCHC, BCH CĐ

P.TCHC, TCKT

Do điều kiện cơ sở vật chất nên các đơn vị, cá nhân dự họp cần lưu ý về địa chỉ phòng họp

Ngày 10/01 họp Hội nghị đề nghị toàn thể CCVC có mặt sớm tại Hội trường từ 7h50 để ổn định, đón tiếp khách mời, chuẩn bị Hội nghị