banner
Lịch công tác tuần số 41/2019 từ 7/10 đến 11/10/2019

04/10/2019 05:22 PM

      BỘ TÀI CHÍNH

         

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

       
               

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 41/2019 TỪ 7/10 ĐẾN 11/10/2019

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
cơ sở VC

Thứ 2, 7/10

Phòng họp tầng 2

14h00

Họp Chi bộ tháng 10/2019 và thực hiện thủ tục chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị

Toàn thể đảng viên (TT với TT Miền Trung)

Đ.c Hoàng Trần Hậu

Giám đốc

Cấp ủy

P.TCHC

Thứ 3,
8/10

Thứ 4, 9/10

Phòng 604

16h00

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới

Đại biểu và Học viên

Đại diện BGĐ, Đảng ủy BTC

BĐH

P.TCHC

Thứ 5, 10/10

Thứ 6,
11/10