banner
Lịch công tác tuần số 32/2019 từ ngày 5/8 đến 9/8/2019

04/08/2019 09:50 PM

  BỘ TÀI CHÍNH

         

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

       
               

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 32/2019 TỪ 5/8 ĐẾN 9/8/2019

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
cơ sở VC

Thứ 2,
5/8

Thứ 3,
6/8

Phòng họp tầng 2

8h10

Họp Giao ban Trường tháng 8/2019

BGĐ; Trưởng, Phó các đơn vị; VT các đơn vị; Trực tuyến với TT MN, MT và Tổ Giám sát

PGS.TS Hoàng Trần Hậu

Giám đốc

P.TCHC

P.TCHC

Phòng họp tầng 2

10h00

Họp Chi bộ tháng 8/2019

Toàn thể đảng viên

Đ.c Hoàng Trần Hậu

Bí thư

Cấp ủy

P.TCHC

Thứ 4, 7/8

Thứ 5, 8/8

Phòng 604

8h30

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Đại biểu và học viên

Đại diện Ban Giám đốc

Ban Điều hành

P.TCHC

Thứ 6,
9/8