banner
Đề tài cấp Bộ: Huy động nguồn lực vào ngân sách từ kinh tế hộ sản xuất kinh doanh: Thực trạng và giải pháp

04/03/2019 05:49 PM

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Hoàng Trần Hậu và TS. Tôn Thu Hiền

Thời gian: Từ tháng 7/2016-10/2017