banner
Biểu mẫu Báo cáo hàng tháng và Biên bản họp triển khai Kết luận giao ban

14/02/2019 05:57 PM

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN

BỘ TÀI CHÍNH

Số:     /BDCB-TCHC

Về việc thực hiện quy định về báo cáo định kỳ hàng tháng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Trưởng, Phụ trách các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường

 

Trong thời gian qua, để phục vụ cho việc tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Bộ Tài chính và phục vụ cho các cuộc họp giao ban hàng tháng của Trường, các đơn vị trong Trường đã thực hiện có hiệu quả việc gửi Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và kế hoạch tháng tiếp theo về Phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng chậm gửi hoặc gửi mẫu báo cáo không thống nhất giữa các đơn vị. Nhằm thống nhất và để tiện cho việc tổng hợp báo cáo hàng tháng nêu trên, đề nghị các đơn vị thực hiện cụ thể như sau:

1. Thời gian

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và kế hoạch tháng tiếp theo: gửi về Phòng TC - HC trước 15h00 ngày 19 hàng tháng theo địa chỉ truongquanganh@ift.edu.vn. Trường hợp ngày 19 của tháng trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, sẽ có thông báo trực tiếp từ Phòng TC - HC;

- Biên bản họp triển khai Thông báo kết luận giao ban hàng tháng: gửi về Phòng TC - HC chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo.

2. Mẫu và nội dung: Các đơn vị phải tuân thủ đúng theo mẫu về báo cáo, biên bản do Trường ban hành nhằm thống nhất về hình thức, cách trình bày nội dung trong báo cáo, biên bản.

(Mẫu báo cáo, biên bản kèm theo)

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định nêu trên; chất lượng báo cáo và việc chấp hành thời hạn gửi báo cáo sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động và thành tích thi đua của các đơn vị hàng năm. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Giám đốc qua Phòng Tổ chức – Hành chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGĐ (để b/c);

- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Việt Cường

Mẫu Báo cáo và Biên bản họp đính kèm