banner
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Ban Giám đốc

14/02/2019 11:09 AM

Hội nghị có sự tham dự của toàn bộ các thành viên trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các đoàn thể và toàn thể trưởng các đơn vị Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Dưới sự chủ trì của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, các thành viên trong Hội nghị đã được nghe quy trình, ý nghĩa của việc bỏ phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc. Quán triệt các nội dung của hướng dẫn Bộ Tài chính đối với công tác lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Theo đó, quy định bao gồm: nguyên tắc, phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm; nơi lấy phiếu và đối tượng ghi phiếu; thời gian, nội dung, quy trình lấy phiếu và tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo quy định, phiếu tín nhiệm được thể hiện với các mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu bao gồm 03 đồng chí đại diện các đoàn thể và trưởng các đơn vị trong Trường. Kết quả bỏ phiếu tại Hội nghị được Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp báo cáo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính và thông báo cụ thể kết quả tại Hội nghị.

Thay mặt các thành viên Ban Giám đốc được lấy phiếu tín nhiệm, Đ.c Giám đốc Hoàng Trần Hậu cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí trưởng đoàn thể, trưởng các đơn vị trong Trường đối với bản thân và đồng chí Phó Giám đốc. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm rất quan trọng nhằm giúp các thành viên trong Ban Giám đốc tự soi lại mình trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; tự rút ra kinh nghiệm và có biện pháp hoàn thiện bản thân nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Giám đốc, Đ.c Giám đốc mong muốn trưởng các đoàn thể, các đơn vị động viên toàn thể công chức, viên chức nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, tiếp tục đồng hành và góp ý đóng góp đối với Ban Giám đốc để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tốt hơn trong thời gian tới.