banner
Hội nghị công chức viên chức Trường năm 2018

14/02/2019 11:07 AM

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Công đoàn Trường nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức Hội nghị công chức viên chức hàng năm; đây là hoạt động thường niên nhằm cụ thể hóa Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ; đây cũng là dịp quan trọng nhằm đánh giá lại quá trình hoạt động, điều hành, chỉ đạo và các phong trào thi đua của toàn Trường trong năm 2018; giải đáp thắc mắc và ký kết giao ước thi đua toàn Trường năm 2019. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, TS Nguyễn Việt Cường đề nghị toàn thể Hội nghị nêu cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn và khách quan để đóng góp ý kiến đối với các văn kiện tại Hội nghị và đóng góp ý kiến, nêu các kiến nghị đối với lãnh đạo Trường, Công đoàn và các đoàn thể trong Trường.

Hình 1. PGS.TS Hoàng Trần Hậu báo cáo trước Hội nghị 

PGS.TS Hoàng Trần Hậu thay mặt Ban Giám đốc đã trình bày báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, kiểm điểm công tác lãnh đạo và chỉ đạo, điều hành hoạt động của toàn Trường trong năm 2018. Báo cáo đã nêu rõ những mặt đã đạt được trong việc lãnh đạo toàn Trường thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, kế hoạch của Bộ Tài chính. Khẳng định năm 2018, Trường BDCB tài chính với sự nỗ lực vượt bậc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng được giao, kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước 2018 (giải ngân các kinh phí ngân sách được giao đạt trên 95%); đồng thời Trường đã thực hiện có hiệu quả hoạt động phát triển hoạt động sự nghiệp với hơn 301 lớp đào tạo bồi dưỡng và nguồn thu đạt gần 70 tỷ đồng. PGS.TS Hoàng Trần Hậu khẳng định, với những kết quả đã đạt được không chỉ trong hoạt động ĐTBD, hoạt động về tổ chức hành chính, quản trị… đã được tổng kết cho thấy toàn Trường đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Nghị quyết Hội nghị công chức viên chức năm 2017 đề ra. Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc cũng nhấn mạnh, sự thành công vượt bậc trong năm 2018 chưa thật sự bền vững, mỗi công chức viên chức không được tự mãn với kết quả nêu trên mà phải nhìn nhận đó như là một thách thức cần nỗ lực đạt được trong năm 2019; nhìn vào những tồn tại hạn chế của Trường trong những năm vừa qua và đặc biệt trong năm 2018 như việc hoàn thiện các quy chế, thể chế còn chậm; tình trạng chiêu sinh, tổ chức mở lớp sự nghiệp còn chưa quản lý hiệu quả; công tác đấu thầu còn nhiều lúng túng…Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc khẳng định, năm 2019, Trường phải tập trung nỗ lực trước hết hoàn thành nhiệm vụ ĐTBD ngân sách Bộ Tài chính giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chuẩn hóa hoạt động ĐTBD; xây dựng thể chế, quy chế nội bộ đảm bảo đầy đủ, thực hiện có hiệu quả trong thực tế; mọi công việc phải được thực hiện đảm bảo an toàn, kỷ cương, kỷ luật.

Hình 2. TS Nguyễn Việt Cường trình bày Báo cáo phong trào thi đua 

Tại Hội nghị, thay mặt BCH Công đoàn, TS Nguyễn Việt Cường đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua và phát động thi đua trong toàn Trường năm 2019. Báo cáo đã nêu bật những thành tích trong phong trào thi đua của toàn Trường gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; phát động và đề ra các phong trào, chỉ tiêu thi đua năm 2019. TS Nguyễn Việt Cường đề nghị việc thi đua, đánh giá thi đua phải cụ thể, tránh chung chung hình thức; khi khen thưởng phải đúng người, đúng việc, tránh tràn lan và không tạo được hiệu quả khuyến khích trong thực tiễn.

Hình 3. Đại diện Công đoàn Bộ Tài chính phát biểu 

Hội nghị đã tổ chức tham luận, đóng góp ý kiến và phản ánh một số thắc mắc của công chức, viên chức thông qua Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, các ý kiến của các đơn vị như Trung tâm ĐTBD cán bộ tài chính Miền Nam, Trung tâm ĐTBD cán bộ tài chính Miền Trung, Phòng Tài chính Kế toán… Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021 với 03 thành viên. Đại diện Ban Giám đốc và BCH Công đoàn Trường đã ký giao ước thi đua năm 2019 với sự chứng kiến của lãnh đạo các đơn vị trong Trường, toàn thể công chức viên chức Trường BDCB tài chính. Động viên toàn thể công chức viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hình 4. Ký kết giao ước thi đua giữa Ban Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn 

 

Hình 5. Các tham luận, ý kiến và báo cáo tại Hội nghị 

 

Hình 6. Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021