banner
Mẫu báo cáo giải ngân hàng tháng

18/07/2018 02:41 PM

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số:…… /TCKT                                                                    Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Kính gửi : Các đơn vị thuộc Trường

Để phục vụ việc báo cáo giải ngân hàng tháng được chính xác và công khai đến các đơn vị trong toàn Trường  giúp công tác quản lý điều hành của lãnh đạo kịp thời và sát thực tế , đề nghị các đơn vị lập báo cáo giải ngân hàng tháng (theo mẫu đính kèm).

Báo cáo giải ngân gửi về Phòng tài chính kế toán trước ngày 22 hàng tháng. Trong quá trình thực hiện có vấn dề gì vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ với Phòng tài chính kế toán.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                                              PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

-Ban giám đốc (để báo cáo);                                                           TRƯỞNG PHÒNG

        - Như kính gửi;

 

 

                Từ Vân Anh

Mẫu biểu báo cáo: Biểu báo cáo