banner
Mẫu báo cáo cá nhân

18/07/2018 02:37 PM

PHỤ LỤC 1.

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

KHOA, PHÒNG………………

Tên người báo cáo:………………..

BÁO CÁO CÁ NHÂN THÁNG ………………VÀ KẾ HOẠCH THÁNG ………../2014

Kế hoạch được phân công trong tháng ……….

 

(1)

Tình hình

thực hiện

 

(2)

Thời gian thực hiện/ ngày

 

(3)

Kết quả thực hiện

 

(4)

Đánh giá của Lãnh đạo

Phòng, Khoa

 

(5)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Kế hoạch dự kiến trong tháng sau

(6)

Dự kiến thời gian hoàn thành

 

(7)

Các đề xuất

 

(8)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

(1) Ghi rõ từng công việc được Lãnh đạo phân công theo thứ tự : có kế hoạch từ đầu tháng đến những công việc phát sinh trong tháng

(2) Thực tế thực hiện nhiệm vụ như thế nào ? thuận lợi, khó khăn, vướng mắc gì?

(3) Thời gian hoàn thành bao lâu (từ ngày nào đến ngày nào và tổng thời gian bao nhiêu ngày)

(4) Tự đánh giá kết quả: đã hoàn thành , chưa hoàn thành

(5) Lãnh đạo khoa nhận xét chi tiết từng nội dung công việc về mức độ triển khai nhiệm vụ

(6) Xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công

(7) Dự kiến thời gian hoàn thành

(8) Đề xuất phương án giải quyết và phối hợp,…

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày …….tháng………năm 2014

                      NGƯỜI BÁO CÁO