banner
Hướng dẫn báo cáo cá nhân và tập thể theo tháng, quý năm 2014

18/07/2018 02:36 PM

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

–––––––––––––––

Số:         /BDCB-HCQT

Về hướng dẫn báo cáo công tác

hàng tháng, quý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2014

 

 

 

Kính gửi: Trưởng, phụ trách các đơn vị thuộc Trường.

 

Trong thời gian qua, các đơn vị và cá nhân đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng báo cáo công tác tháng và quý, tuy nhiên báo cáo của các cá nhân và đơn vị của một số đơn vị còn chưa đầy đủ nội dung cũng như chưa bảo đảm thời gian gửi báo cáo theo quy định nên khó khăn cho công tác tổng hợp chung cũng như việc đánh giá cán bộ viên chức. Để nâng cao chất lượng báo cáo phục vụ kịp thời chỉ đạo, điều hành cũng như đánh giá công việc của cá nhân và đơn vị theo yêu cầu của Ban Giám đốc, đề nghị các đồng chí Trưưởng, phụ trách các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ tháng và quý theo những nội dung, yêu cầu sau đây:

I.                  Về báo cáo cá nhân

1. Mỗi cá nhân đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong tháng và quý theo phân công của lãnh đạo đơn vị trong kế hoạch và các công việc phát sinh: nêu đầy đủ, chi tiết các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành, chưa hoàn thành, lý do chưa hoàn thành và đề xuất phương án điều chỉnh.

2. Dự kiến các nhiệm vụ thường xuyên theo phân công của lãnh đạo đơn vị trong tháng và những công việc của tháng trước chuyển sang. Các công việc được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về thời gian để đăng ký tiến độ hoàn thành.

3. Thời gian báo cáo

- Các đơn vị tổng hợp báo cáo cá nhân theo đơn vị cùng thời gian nộp báo cáo tháng của đơn vị trước ngày 15 của tháng báo cáo.

4. Thẩm quyền ký báo cáo

- Viên chức không giữ chức vụ là chuyên viên, giảng viên do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận báo cáo (nhân viên phục vụ, lái xe, bảo vệ không phải báo cáo cá nhân)

- Viên chức giữ chức vụ do Ban Giám đốc ký xác nhận báo cáo

5. Đề nghị cá nhân báo cáo theo mẫu Phụ lục số 1 và tham khảo một số báo cáo mẫu điển hình (kèm theo)

II.               Về báo cáo tập thể

1. Về đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng, quý

a. Đề nghị các đơn vị căn cứ vào kế hoạch của Trường đã ban hành theo Quyết định giao nhiệm vụ để đánh giá tình hình thực hiện, tiến độ hoàn thành

+ Các đơn vị lưu ý báo cáo chi tiết cụ thể các nội dung đã hoàn thành: tại địa điểm nào, số lượng học viên, thời gian học tập.

+ Đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành cần nêu rõ lý do và đề xuất giải pháp và phương án điều chỉnh.

+ Việc đánh giá tình hình thực hiện được sắp xếp theo thứ tự nhiệm vụ trọng tâm và thời gian thực hiện, sau đó đến các nhiệm vụ phát sinh, bổ sung.

+ Các đơn vị đánh giá theo mục A mẫu Phụ lục số 2 (kèm theo)

2.     Về xây dựng chương trình công tác tháng, quý sau:

+ Việc xây dựng chương trình công tác tháng, quý sau của đơn vị cần căn cứ vào kế hoạch công tác tháng, quý của Ban Giám đốc đã ban hành, các nhiệm vụ bổ sung, phát sinh được Ban Giám đốc giao và các nhiệm vụ chưa hoàn thành của tháng trước chuyển sang

+ Chương trình công tác tháng, quý cần xây dựng theo tiến độ thời gian ưu tiên. Mỗi nhiệm vụ cần đăng ký rõ tiến độ triển khai và hoàn thành.

+ Các đơn vị xây dựng chương trình công tác tháng, quý theo mục B mẫu tại phụ lục số 2 (kèm theo)

3.     Thời hạn gửi báo cáo tháng, quý

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo cá nhân của đơn vị và báo cáo của tập thể về Phòng Hành chính Quản trị trước ngày 15 của tháng báo cáo (trước ngày 15 tháng cuối quý đối với báo cáo quý), đồng thời giử kèm file về hòm thư điện tử: letuyetmai@ift.edu.vn.

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Hành chính quản trị thông báo và đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG HCQT

 

 

 

 

Dư Thị Ngọc Vinh