banner
Ban giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

17/07/2018 02:54 PM

 1. Giám đốc: Ths. Đỗ Văn Trường                                                                

- Điện thoại: 024.33990555 (Ext: 201)

- Fax: 024.39716638

- Các lĩnh vực phụ trách:

a. Chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt về tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính trước pháp luật, trước Bộ Tài chính.

b. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

c. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của Trường; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các mặt công tác: tổ chức và nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, truyền thông - báo chí, đối ngoại, hợp tác quốc tế; thanh tra, tài chính - cơ sở vật chất và đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác Đảng.

d. Chủ trì và điều hành các cuộc họp theo kế hoạch công tác của Trường và họp đột xuất khi cần thiết.

e. Phân công công việc cho các Phó Giám đốc, chỉ đạo các Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực các Phó Giám đốc phụ trách.

f. Ký tất cả các văn bản của Trường trong phạm vi thẩm quyền theo quy định về phân cấp của Bộ Tài chính. Phân cấp ký thay đối với các Phó Giám đốc; giao ký thừa ủy quyền, ký thừa lệnh đối với Trưởng các phòng chức năng (theo văn bản riêng).

g. Phụ trách chung tất cả các đơn vị thuộc Trường. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý và Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Nam.

h. Giữ các vị trí và chức danh: Chủ tài khoản của Trường; Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng, sửa đổi các Quy chế của Trường; Chủ tịch các Hội đồng: Khoa học và Đào tạo, Thi đua - Khen thưởng, Lao động - Tiền lương, Tuyển dụng viên chức và các hội đồng khác khi cần thiết; Đại diện chủ đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Trường (nếu có).

i. Là người phát ngôn của Trường. Tổng Biên tập Website www.ift.edu.vn.

2. Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Việt Cường

- Điện thoại: 024.33990555 (Ext: 202)

- Fax: 024.39716638

- Các lĩnh vực phụ trách:

a. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

b. Giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo các mặt công tác: quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường.

c. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế toán, Khoa Quản lý Hành chính Nhà nước và Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Trung.

d. Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

e. Ký thay một số văn bản của Trường, gồm: các báo cáo của Trường gửi Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, các công văn chiêu sinh của toàn trường, lịch giảng, danh sách giảng viên, hồ sơ của các lớp do các đơn vị thực hiện (trừ Bằng tốt nghiệp và Chứng chỉ); ký duyệt các chứng từ kế toán, tài chính, thuế ở mức đến 200.000.000 đồng; chứng từ chi lương, thưởng, thu nhập tăng thêm định kỳ; Ký thay các hợp đồng kinh tế ở mức đến 200.000.000 đồng; Ký thay các hợp đồng khác theo văn bản ủy quyền riêng.

f. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

g. Giữ vị trí và các chức danh: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Hội đồng, các Ban có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Giám đốc; Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường.

3. Phó Giám đốc: PGS.TS. Nhữ Trọng Bách

- Điện thoại: 024.33990555 (Ext:  )

- Fax: 024.39716638

a. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

b. Giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo các mặt công tác: đào tạo bồi dưỡng chung của toàn Trường.

c. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học, Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành, Trung tâm Phát triển Đào tạo và Tư vấn tài chính.

d. Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

f. Ký thay một số văn bản của Trường, gồm: các báo cáo của Trường gửi Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, các công văn chiêu sinh của toàn trường, lịch giảng, danh sách giảng viên, hồ sơ của các lớp do các đơn vị thực hiện (trừ Bằng tốt nghiệp và Chứng chỉ); ký duyệt các chứng từ kế toán, tài chính, thuế ở mức đến 200.000.000 đồng; chứng từ chi lương, thưởng, thu nhập tăng thêm định kỳ; Ký thay các hợp đồng kinh tế ở mức đến 200.000.000 đồng; Ký thay các hợp đồng khác theo văn bản ủy quyền riêng.

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

h. Giữ vị trí và các chức danh: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Hội đồng, các Ban có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Giám đốc.

Đính kèm:Phân công công việc trong Ban Giám đốc