banner
Các chương trình đào tạo

17/07/2018 02:30 PM

Hoạt động đào tạo

1. Các chương trình đào tạo

 

1.1. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch

2.Các chương trình đào tạo bồi dưỡng

 

2.1. Chương trình bồi dưỡng ngạch công chức

  

2.1.1. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

  

2.1.2. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

  

2.1.3. Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên

  

2.1.4. Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính

 

2.2. Chương trình đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo quản lý

  

2.2.1. Đào tạo lãnh đạo cấp Phòng

  

2.2.2. Đào tạo lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương

  

2.2.3. Đào tạo lãnh đạo cấp tổ, đội

 

2.3. Chương trình bồi dưỡng chuyên ngành

  

2.3.1. Bồi dưỡng kiến thức quản lý Tài chính công

  

2.3.2. Bồi dưỡng kỹ năng Hoạch định chính sách tài chính

  

2.3.3. Bồi dưỡng kiến thức Quản lý tài chính đầu tư XDCB

  

2.3.4. Bồi dưỡng kiến thức Quản lý tài chính doanh nghiệp

  

2.3.5. Bồi dưỡng kiến thức TTTC và DVTC

  

2.3.6. Bồi dưỡng Thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm

  

2.3.7. Bồi dưỡng Thanh tra chuyên ngành Thuế

  

2.3.8. Bồi dưỡng Thanh tra chuyên ngành Hải quan

  

2.3.9. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức hàng năm

 

2.4. Chương trình đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghề

 

2.5. Các chương trình đào tạo bồi dưỡng khác

 

2.6. Chương trình bồi dưỡng có yếu tố nước ngoài

 

2.7. Chương trình đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài

Tin khác