banner
Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2002

06/07/2018

Giải pháp tài chính hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập

Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2003

06/07/2018

Đánh giá tác động ảnh hưởng của thuế đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2004

06/07/2018

Đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm (2001-2005) và phương hướng, giải pháp phát triển tài chính 5 năm (2006-2010)

Chương trình NCKH cấp Bộ năm 2005

06/07/2018

Điều chỉnh cơ cấu tài chính thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2010

Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2006

06/07/2018

Đổi mới cơ cấu và chính sách thu NSNN phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 2006-2010