banner
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2020

30/06/2020

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2020. Nội dung chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

03/04/2020

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020. Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Điện thoại: 024.33990555 (số máy lẻ 314). Email: nguyenxuanthang@ift.edu.vn. Nội dung chi tiết tại file đính kèm.

Tuyển sinh lớp Tin học, ngoại ngữ năm 2020

31/03/2020

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo tuyển sinh các lớp Tin học, ngoại ngữ theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2020. Các khóa học được thông tin tại file đính kèm.

Bộ Tài chính thông báo nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

03/04/2020

Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính thông báo nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020. Thông tin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Điện thoại: 024.33990555 (số máy lẻ 314). Email: nguyenxuanthang@ift.edu.vn. Danh sách công chức nộp hồ sơ dự tuyển theo file đính kèm.