banner
Thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên, Kế toán viên chính

14/02/2019

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên”; “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính” tại Hà Nội cụ thể như sau:

Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo bồi dưỡng năm 2018

12/07/2018

Thực hiện Quyết định số 2587/QĐ-BTC ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi tắt là Trường) tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 cho công chức, viên chức ngành Tài chính cụ thể như sau. Các đơn vị vui lòng khai thác các thông tin và đăng ký theo mẫu dưới đây.

Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo bồi dưỡng năm 2018

14/02/2019

Thực hiện Quyết định số 2587/QĐ-BTC ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi tắt là Trường) tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 cho công chức, viên chức ngành Tài chính cụ thể như sau. Các đơn vị vui lòng khai thác các thông tin và đăng ký theo mẫu dưới đây.

Chiêu sinh, cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp

12/07/2018

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hà Nội. Chứng chỉ được cấp bởi Trường BDCB tài chính do Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán quản lý, có giá trị toàn quốc.