banner
Gói thầu Cung cấp dịch vụ đào tạo Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ

15/02/2019

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông tin về tổ chức thực hiện gói thầu Cung cấp dịch vụ đào tạo Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ

Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức tập sự

05/07/2018

Từ 01/4/2011 Trường BDCB tài chính sẽ tổ chức 02 khóa bồi dưỡng cho công chức vừa được tuyển dụng vào Bộ Tài chính năm 2011.