banner

Thông báo kết luận của Ban Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 09/2018

15/02/2019

 

  BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

 TÀI CHÍNH

Số:            /TB-BDCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  7  tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Trường tại cuộc họp giao ban tháng 9/2018

 
 

 

 

Ngày 06 tháng 9 năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng 8/2018, đồng thời thảo luận triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018. PGS.TS Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm PTĐT&TVTC.

Sau khi nghiên cứu báo cáo tổng hợp của Phòng Tổ chức – Hành chính và ý kiến của lãnh đạo chủ chốt các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí Giám đốc đã phát biểu ý kiến kết luận một số nội dung trọng tâm trong công tác tháng 9/2018 như sau:

1. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

- Về công tác Tổ chức – Hành chính:

* Phòng Tổ chức – Hành chính tiến hành rà soát, kiểm tra và thực hiện các quy trình bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo cấp Phòng thuộc Trường.

* Rà soát, thống kê và báo cáo Ban Giám đốc về bằng cấp, chứng chỉ của viên chức toàn Trường.

* Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho viên chức trong Trường.

* Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính quản lý thống nhất sử dụng giấy thi theo mẫu chung của Trường.

* Phòng Tổ chức – Hành chính lưu ý sớm tiến hành đấu thầu mua sắm theo danh mục mua sắm tài sản năm 2018 phù hợp với địa điểm làm việc mới; tổ chức mua sắm, quản lý tập trung văn phòng phẩm, thiết bị phục vụ nhiệm vụ thường xuyên khác.

* Xây dựng kế hoạch, thuê đơn vị tư vấn khảo sát kỹ thuật về việc lắp đặt hệ thống điện thoại tổng đài và các số máy lẻ tại Văn phòng Trường.

- Về công tác Tài chính – Kế toán:

* Quyết định về thanh toán tiền giảng dạy cho giảng viên đã được ban hành, các đơn vị và Phòng Tài chính – Kế toán căn cứ quyết định để thanh toán tiền giảng cho giảng viên. Các cá nhân, đơn vị phải khẩn trương thanh toán tiền giảng cho giảng viên bao gồm cả lớp ngân sách và hoạt động sự nghiệp.

* Quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều 27 của Quy chế chi tiêu nội bộ đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/9. Giám đốc yêu cầu các cá nhân, đơn vị tổ chức các hoạt động sự nghiệp phải thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp dứt điểm và nhanh chóng, đặc biệt đối với các lớp đã diễn ra và kết thúc từ trước ngày 1/8/2018.

* Phòng Tài chính – Kế toán quyết liệt hơn trong đôn đốc các cá nhân, đơn vị thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách và kinh phí hoạt động sự nghiệp. Đối với các lớp ngân sách đã tổ chức xong từ 30/8 về thời gian trước phải hoàn thành thanh toán các khoản mục trước ngày 30/9.

* Phòng Tài chính – Kế toán lập danh sách các cá nhân, đơn vị, các lớp (sự nghiệp) đã hoàn thành trước 30/7 nhưng chưa nộp tiền về Trường, chưa thanh toán hoặc quyết toán xong để báo cáo Ban Giám đốc, đề xuất biện pháp nhắc nhở và xử phạt hợp lý, thông báo công khai trong toàn Trường.

* Các đơn vị gồm Phòng TCKT và QLĐT&KH phối hợp rà soát lại nguồn kinh phí ngân sách ĐTBD và kế hoạch ĐTBD từ nay đến cuối năm 2018 để bố trí kinh phí cho hợp lý.

* Thực hiện công tác kiểm kê, báo cáo hàng vật tư văn phòng, sách hàng tháng, hàng quý.

* Phòng TCKT sớm có đánh giá, phương án phân phối nguồn thu sự nghiệp tiếp theo không chờ đến đợt cuối năm.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng và hợp tác quốc tế

* Đến nay kế hoạch ĐTBD bổ sung chưa được Bộ duyệt trong khi nguồn kinh phí chuẩn bị hết hoặc đã bố trí đủ, Phòng QLĐT&KH làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về phương án xin rút lại kế hoạch ĐTBD bổ sung nêu trên để tập trung cho kế hoạch đã được ban hành và đang thực hiện.

* Phòng QLĐT&KH và TCKT có trách nhiệm nghiên cứu, báo cáo về đơn giá biên soạn tài liệu cho hợp lý, áp dụng linh hoạt các quy định để tổ chức thực hiện.

* Hướng dẫn Tổ giám sát tại Miền Nam về giám sát hoạt động ĐTBD tại khu vực phía Nam.

* Xây dựng quy trình trình ký chứng chỉ và các vấn đề có liên quan như điều chỉnh, bổ sung, cấp lại...

* Phòng QLĐT&KH, TCHC nghiên cứu thực hiện in phôi chứng chỉ có số  phôi, số seri để quản lý.

* Phòng QLĐT&KH sớm rà soát lại Quy chế quản lý đào tạo bồi dưỡng, thực hiện sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Nhiệm vụ này đã được giao từ đầu năm và được nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa thực hiện.

* Phòng Hợp tác quốc tế và QLĐT&KH phối hợp áp dụng, nhập xong các dữ liệu cơ bản vào Phần mềm Quản lý đào tạo trước ngày 30/9.

* Lưu ý Phòng Hợp tác quốc tế khẩn trương triển khai các công việc về hợp tác quốc tế, không để hoạt động nào diễn ra muộn từ tháng 11 trở đi.

3. Kết luận

Thông báo này được triển khai tới toàn thể viên chức tại các cuộc họp toàn thể CBVC các Phòng, Khoa, Trung tâm (Các đơn vị lưu ý thực hiện) và được lập thành biên bản gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Thông báo.

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Các Đoàn thể;

- Lưu: VT, TC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

Nguyễn Kim Anh

 

Thông báo khác