banner

Thông báo kết quả họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2019

01/04/2020

Ngày 25/03/2020, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đã họp về việc xem xét các trường hợp đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn năm 2019. Hội đồng thông báo kết quả họp đến toàn thể viên chức nhà trường được biết. Mọi ý kiến phản hồi (nếu có), gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 07/04/2020 để tổng hợp trình Hội đồng xem xét, quyết định. Thông báo trong file đính kèm.

/File đính kèm: Thong bao ket qua nang luong truoc thoi han.pdf

Thông báo khác