banner
Báo cáo công tác tháng 2/2010

16/07/2018 04:11 PM

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

___________

Số: 28/BC-BDCB

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2010

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2010

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2010

            I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2010:

1. Công tác Tổ chức - hành chính:

- Lấy tín nhiệm bổ nhiệm lãnh đạo cho Phân hiệu Miền Nam và một số Phòng, Khoa còn thiếu.

- Tiếp tục báo cáo Bộ qua Vụ TCCB về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 3121 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

- Xây dựng kế hoạch ĐTBD nguồn nhân lực và đội ngũ giảng viên.

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trường.

- Bảo đảm an toàn cơ quan trong dịp Tết nguyên đán Canh Dần.

2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng:

2.1 Hoạt động ĐTBD CBCC ngành Tài chính:

- Hoàn thành các công việc để tổ chức 04 lớp QLNN chương trình chuyên viên tại Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nẵng và Vĩnh Long.

- Trình Bộ kế hoạch mở các lớp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các lớp Bồi dưỡng quy hoạch.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ Bộ tiếp tục triển khai một số lớp Bồi dưỡng công tác Đảng vào Quý II/2010.

- Đẩy nhanh việc hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức năm 2010.

2.2 Hoạt động ĐTBD phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương:

- Lập kế hoạch và tổ chức chiêu sinh các chương trình: Đấu thầu, Kế toán trưởng, Thuế dành cho nhà quản lý, Bồi dưỡng kiến thức kế toán cao cấp, Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý dự án, Bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước,… tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.                                                                                                       

- Làm việc với Trường dạy nghề tỉnh Tuyên Quang; Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm tỉnh Phú Thọ để liên hệ và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trong năm 2010. 

3. Hoạt động Hợp tác quốc tế:

1. Phối hợp với AFDC xây dựng chương trình khóa đào tạo “Quản lý ngân sách và chính sách an sinh xã hội” tổ chức tại Trung Quốc.

2. Làm việc với Vụ Kinh tế đối ngoại về Chương trình nâng cao quản lý toàn diện các Dự án; Với Cục Phát triển doanh nghiệp về Chương trình đào tạo doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2010.

3. Thực hiện công tác lễ tiết nhân dịp năm mới 2010 với các đối tác      Việt Nam.

      4. Công tác Tài vụ - Quản trị:

- Lập báo cáo kiểm kê TSCĐ 0h ngày 01//1/2010.

- Phân phối kết quả hoạt động tài chính năm 2009 phục vụ chi Tết nguyên đán Canh Dần.

- Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị công tác cải tạo, sửa chữa tầng 5, 6.

5. Phân hiệu Miền Nam:

- Bế giảng lớp BDKT quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên cho CBCC Kho bạc Nhà nước TP.HCM. Bế giảng lớp Kế toán trưởng HCSN tại Hậu Giang

- Rà soát sổ sách chứng từ, thanh toán tạm ứng và quyết toán năm 2009.

- Chuẩn bị kế hoạch chi tiết về phát triển dịch vụ Quý I, II năm 2010.

6. Các công việc chung của Trường:

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng và mừng Xuân Canh Dần.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trường.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2010:

1. Công tác Tổ chức - hành chính:

- Tập trung, đôn đốc và kiểm tra các tiểu Ban phục vụ tốt, chu đáo cho lễ Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trường.

- Triển khai công tác quy hoạch lãnh đạo chủ chốt Trường năm 2010, lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm và quy hoạch một số chức danh lãnh đạo cấp phòng, khoa còn thiếu.

- Tổ chức vòng cuối đánh giá phân loại CBVC năm 2009.

- Cài đặt phần mềm quản lý công tác cán bộ, chế độ tiền lương, BHXH và lưu trữ tài liệu.

- Tiến hành thủ tục lên lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2010.

- Xét hết thời gian tập sự cho các viên chức dự bị.

2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng:

2.1 Tổ chức khai giảng và bế giảng các lớp:

- Trình Bộ triển khai các lớp Bồi dưỡng quy hoạch theo kế hoạch năm 2010 đã được bộ duyệt.

- Phối hợp Văn phòng đảng uỷ Bộ Tài chính triển khai một số lớp bồi dưỡng công tác Đảng vào Quý II/2010 theo kế hoạch Bộ duyệt.

- Khai giảng các lớp:

+ Bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên tại Vĩnh Long ngày 02/3/2010, tại Thanh Hoá ngày 03/3/2010, tại Hà Nội ngày 09/3/2010, tại Đà Nẵng ngày 18/3/2010.

+ Bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên chính tại Hà Nội ngày 04/3/2010, tại Thanh Hoá ngày 23/3/2010.

- Bế giảng lớp Bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên chính tại Cục Hải quan Hải Phòng ngày 12/3/2010.

- Liên hệ về thủ tục để xin được ĐTBD Thanh tra Thuế.

2.2 Đẩy mạnh hoạt động ĐTBD phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương:

- Tiếp tục phối hợp với các đối tác để mở các lớp vào tháng 3/2010.

3. Hoạt động Hợp tác quốc tế:

  1. Với Bộ Tài chính Trung Quốc:

- Phối hợp với Vụ HTQT gửi công hàm tới Bộ Tài chính Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về việc thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc.

- Phối hợp với AFDC xây dựng chương trình khóa đào tạo “Quản lý ngân sách và chính sách an sinh xã hội” tổ chức tại Trung Quốc (dự kiến cuối tháng 4/2010 và Hội thảo tài chính cho Tam nông dự kiến tháng 6/2010).

2. Với Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Làm việc với Vụ Kinh tế đối ngoại về Chương trình nâng cao quản lý toàn diện các Dự án năm 2010.

- Làm việc với Cục Phát triển doanh nghiệp về Chương trình đào tạo doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2010.

3. Phối hợp với VCCI ra mắt Câu lạc bộ “Tài chính, Thuế, Kế toán, Kiểm toán” trong khuôn khổ chương trình hợp tác năm 2010.

4. Phối hợp với Chương trình Fulbright tổ chức khóa học “Hệ thống tài chính và tài chính cơ sở hạ tầng của Trung Quốc” do Giáo sư Jay giảng dạy (dự kiến 10/03/2010).

5. Hoàn thiện Đề án Phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ĐTBD CBCC ngành Tài chính giai đoạn 2010 - 2012.

6. Phối hợp với Vụ KHTC thanh quyết toán khóa đào tạo “Phân tích dự báo vĩ mô”.

4. Công tác Tài vụ - Quản trị:

- Hoàn thiện hệ thống sổ TSCĐ năm 2009, hoàn thiện báo cáo TSCĐ.

- Hoàn thiện báo cáo quyết toán, xác lập nguồn thu sự nghiệp.

- Tiếp tục triển khai công tác sửa chữa tầng 5, 6 và hoàn thiện các thủ tục đất tại Hưng Yên.

- Tiếp nhận tài sản của Dự án Bảo hiểm.

- Chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Duyệt quyết toán Phân hiệu Miền Nam.

5. Phân hiệu Miền Nam:

- Bế giảng lớp Kế toán trưởng HCSN tại hậu Giang.

- Khai giảng:

+ Các lớp tài chính HCSN, Doanh nghiệp tại Hậu Giang, Bình Phước, Đồng Tháp;

+ Lớp Kế toán trưởng HCSN cho CBCC Cục Thuế Tp. HCM.

+ Các lớp QLNN chương trình chuyên viên chính tại long An, Gia Lai, Bình Phước, Vĩnh Long.

+ Lớp QLNN chương trình chuyên viên tại Bình Dương.

- Liên hệ các tỉnh phía Nam để mở các lớp phát triển dịch vụ Quý II/2010

6. Các công việc chung của Trường:

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trường vào ngày 05/3/2010.

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

 

 Nơi nhận:

- Văn phòng Bộ (để b/c); 

- Ban Giám đốc, các Phòng, Khoa, PHMN;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Văn Tạo