Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:405
Lượt truy cập:2800759
Quảng cáo       Tin tức và thông báo
Thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên, Kế toán viên chính  CẬP NHẬP: 11:07:19   (15/06/2018)
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên”; “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính” tại Hà Nội cụ thể như sau:

                      BỘ TÀI CHÍNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        TÀI CHÍNH

                  Số: 317 /TB-BDCB                              Hà Nội, ngày  31 tháng   5  năm 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên,
bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính tại Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính;

          Nhằm phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức, viên chức ngạch kế toán viên và kế toán viên chính phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ kế toán theo qui định và đáp ứng điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên, ngạch kế toán viên chính theo quy định.

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên”; “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính” tại Hà Nội cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Khóa Bồi dưỡng ngạch kế toán viên (mã ngạch 06.031): Công chức, viên chức giữ ngạch kế toán trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

- Khóa Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính (mã số 06.030): Công chức, viên chức giữ ngạch kế toán trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước; đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

2. Nội dung chương trình học tập:

Chương trình Bồi dưỡng ngạch kế toán viên ban hành kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương trình Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Khai giảng: 08h00 ngày 30/6/2018 (lớp học vào các ngày thứ 7, Chủ nhật)

4. Địa điểm mở lớp: tại Hà Nội

5. Học phí:

- Lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên: 4.500.000đ/ học viên (đã bao gồm tài liệu)

- Lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính: 5.000.000đ/ học viên (đã bao gồm tài liệu)

Nguồn kinh phí do cơ quan cử học viên đi học đóng; hoặc do học viên tự túc.

Cuối khóa, học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng  ngạch kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính. Chứng chỉ là điều kiện bắt buộc để tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ.

6. Thông tin xin liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo & Khoa học, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Số 4, Ngõ 1 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024. 3971 6641 hoặc Đ.c Phong (Khoa QLNN): 0989049096

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo để Quý đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Phòng QLĐT&KH;

- Lưu: VT;QLHCNN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Cường

 Công văn kèm theo (Đính chính thời gian KG: ngày 30/6/2018)