Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:157
Lượt truy cập:2341290
Quảng cáo       Tin tức và thông báo
Về việc thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ  CẬP NHẬP: 15:23:45   (14/04/2017)
Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong Trường về việc thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ sửa đổi năm 2017

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 


Số: 01/CV-TCKT

V/v đôn đốc nhắc nhở

 thực hiện Quy chế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Văn phòng Trường

Ngày 10 tháng 4 năm 2017 Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã ký Quyết định số 54/QĐ-BDCB về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện Quy chế đã ban hành, trong đó cần chú ý một số vấn đề như sau:

- Lập dự toán và hợp đồng mở lớp (nếu có) trên cơ sở có ý kiến của Phòng Tài chính kế toán, trình Giám đốc Trường phê duyệt trước khi lớp học diễn ra.

- Đối với các dịch vụ thuê ngoài yêu cầu thực hiện đúng theo quy định Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt độngthường xuyên của cơ quan nhà nước.

Các nội dung trên đây quy định chung cho các lớp ngân sách và các lớp sự nghiệp. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện, nếu đơn vị nào không thực hiện đúng những quy định trên đây thì đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà Trường và Phòng tài chính kế toán sẽ từ chối tiếp nhận chứng từ thanh toán những nội dung không đúng với quy định này.

Trong quá trình thực hiện quy chế nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Tài chính kế toán.

Nơi nhận:                                                    PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

          - Như trên;                                                         TRƯỞNG PHÒNG

           - Ban Giám đốc (để báo cáo).

 

 

 

                                                                             Từ Vân Anh