Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:164
Lượt truy cập:2341297
Quảng cáo       Tin tức và thông báo
Tổng hợp, xác nhận khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của viên chức và giảng viên  CẬP NHẬP: 14:30:52   (16/12/2016)
Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học thông báo:

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

PHÒNG QLĐT&KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc: Tổng hợp, xác nhận khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của viên chức và giảng viên

 

 

Thực hiện nhiệm vụ về việc tổng hợp, xác nhận khối lượng giờ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên thuộc các đơn vị Trường hàng năm, Phòng Quản lý Đào tạo và khoa học thông báo các đơn vị gửi tổng hợp giờ giảng và nghiên cứu khoa học của  các giảng viên (theo mẫu năm 2015) về Phòng Quản lý đào tạo và khoa học trước ngày 24/12/2016, bao gồm:

1.     Số giờ giảng từng lớp(kèm theo lịch giảng – bản gốc )

2.     Số giờ nghiên cứu khoa học (kèm theo bài viết )

 

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc giảng viên thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

-          Khoa QLHCNN;

-          Khoa BDCN;

-          TT PTĐT&TVTC;

-          TT ĐTBDCBTC MN;

-          Lưu: QLĐT&KH

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phương Lan